Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava, parc.č. 19470/3, prepojenie nad parc.č. 19470/38 do objektu na parc.č. 19470/35, ostatné na parc.č.19470/41-47, 19470/237-239, 19470/7 v katast.úz.Vinohrady

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Bytový dom Vlárska ul., Bratislava - Vinohrady, parc.č.19470/23,24,25,28, inžinierske siete parc.č.19470/252, 19465/45, 22306/30 kat. úz. Bratislava – Vinohrady

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
"Dom Kamzík Bratislava" vrátane terénnych úprav, oplotenia a napojenia stavby na verejné rozvody inžinierskych sietí

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Vybudovanie prípojky optického kábla: "BA_Istropolis_BA2001BR_trasa 2a", ulice Trnavská cesta, Šancová, Kukučínova, Kominárska, Račianska, pre napojenie objektu jestvujúcej stanice Orange Slovensko, umiestnenej na objekte budovy Istropolis na VTS

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu na Matičnej ul. č.3, parc.č. 22565/1 a 22565/2, kat. úz. Bratislava – Nové Mesto

Druh:
oznámenie o o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním



Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore