Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska, v MČ Bratislava – Nové Mesto ( textová časť)

Druh:
oznámenie o začatí územného konania o zmene vydaného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska, v MČ Bratislava – Nové Mesto (situácia v PDF)

Druh:
oznámenie o začatí územného konania o zmene vydaného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
FTTH BA, líniová stavba optických sietí v kat. úz. Nové Mesto a v kat. úz. Staré Mesto

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Vstavba bytu č.12 do podkrovia bytového domu, Kalinčiakova č. 7, parc.č.11272, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Vstavba bytu č. 11 do podkrovia bytového domu, Kalinčiakova 7, Bratislava, parc.č. 11272, kat.úz. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konaniaVytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore