Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte č.46 bytového domu na Račianskej ul. č.65 v Bratislave, parc.č. 11774/2, k.ú.Bratislava – Nové Mesto

Druh:
oznámenie o dodatočnom povolení zmeny dokončenej časti stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Bytový dom s 12 bytovými jednotkami na Uhrovej ul.č.4 v Bratislave, parc.č. 5838, 5839 kat.úz. Vinohrady

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Bytový dom Vlárska“, Bratislava, parc.č. 19470/23,24,25,28, inžinierske siete parc.č.19470/252, 19465/45, 22306/30 kat.úz. Bratislava – Vinohrady

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Obnova STL plynovodov a prípojok Bratislava – na uliciach Pri starom mýte, Vajnorská, Rožňavská, Bojnická – objekt SO 01 – Strednotlakový plynovod a prípojky, v kat. úz. Bratislava - Nové Mesto a v kat. úz. Bratislava - Trnávka

Druh:
oznámenie o začatí kolaudačného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
líniová stavba „Bratislava – Vínna NN káblové vedenie“, na pozemku parc. č. 4783, katastrálne územie Vinohrady

Druh:
stavebné povolenieVytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore