Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Obnova STL plynovodov a prípojok Bratislava – Pri starom mýte, Vajnorská, Rožňavská, Bojnická, k.ú. Nové Mesto a k.ú. Trnávka

Druh:
kolaudačné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Polyfunkčný objekt JOLLY-JOKER, Bratislava - Nové Mesto, Magurská ul., parc.č. 5750/20, v kat. úz. Vinohrady

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Nadstavba bytového domu na Vajnorskej 75-79 v Bratislave, parc.č. 12289, kat.úz. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudáciou
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Rekonštrukcia a oprava HV severná vetva, II.etapa, Bratislava - Nové Mesto, od bodu 72 - Vajnorská ul. pri vstupe do OC Polus City Center po bod 80 - križovatka Junáckej a Bajkalskej ul.

Druh:
kolaudačné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte č.9 na 4.posch. a vybudovanie individuálneho vykurovania bytu na Vajnorskej č.75 v Bratislave, na pozemku parc.č. 12289, kat.úz. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konaniaVytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore