Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová stavba s názvom: "Podkolibský vodojem - rekonštrukcia", v katastrálnom území Vinohrady

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Umiestnenie stavby rodinného domu, 2 B.J., Olivová ul., Bratislava - Kramáre, parc.č. 19399/25 kat. úz. Vinohrady

Druh:
upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte číslo 1 na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1625 na Mikovíniho 13 v Bratislave

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte č.46 bytového domu na Račianskej ul. č.65 v Bratislave, parc.č. 11774/2 k.ú.Nové Mesto

Druh:
dodatočné povolenie zmeny dokončenej časti stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Nadstavba bytového domu Chemická ul. 2+4, Bratislava, parc.č. 13698/5, 6 kat.úz. Nové Mesto

Druh:
stavebné povolenie
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore