Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Administratívna budova YVES“, Elektrárenská ulica v Bratislave, parc. č. 13654/3, 13654/14 a 13655/6, vrátane NN káblovej prípojky aj na pozemku parc.č. 13654/15, k.ú. Nové-Mesto

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte číslo 1 na prízemí bytového domu so súpisným číslom 215 na ulici Čsl. Parašutistov 15, Bratislava - Nové Mesto

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy v byte číslo 8B na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 12793 na ulici Pod Vachmajstrom 12/A v Bratislave

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Vstavba dvoch pôdnych bytov na ulici Kalinčiakova 11", v Bratislave, parc.č. 11274, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová stavba s názvom: "Podkolibský vodojem - rekonštrukcia", v katastrálnom území Vinohrady

Druh:
územné rozhodnutie
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore