Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová stavba optickej siete s názvom: „BA Istropolis BA2001BR trasa 2a“, ulice Kominárska, Kukučínova, Šancová a Vajnorská

Druh:
rozhodnutie o umiestnení stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Reštaurácia Snežienka, rekonštrukcia objektu“ Železná studnička, Bratislava, na pozemku: parc.č. 19614/6, 7 a 9 kat. úz. Bratislava–Vinohrady

Druh:
doposlanie prerušenia - žiadosť o vyjadrenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zastavené územné konanie pre stavbu „Reštaurácia Snežienka, rekonštrukcia objektu“ Železná studnička, Bratislava, na pozemku: parc.č. 19614/6, 7 a 9 kat. úz. Bratislava –Vinohrady

Druh:
upovedomenie účastníkov konania a dotknutých orgánov o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová stavba optickej siete s názvom „BA Istropolis BA2001BR trasa 1“, ulice Trnavská cesta, Družstevná a Vajnorská

Druh:
rozhodnutie o umiestnení stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňová 10-12, parc.č. 5930/12, 5930/13, kat.úz. Vinohrady

Druh:
kolaudačné rozhodnutie
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore