Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
SO 03 Prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby: "Budova ústredia Slovenskej sporiteľne a.s.", Bratislava Tomášikova ul.

Druh:
oznámenie o začatí kolaudačného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zmena v užívaní bytu č. 2 na prízemí bytového domu na Klenovej ul.č.3 v Bratislave, parc.č.19470/213, k.ú. Vinohrady

Druh:
povolenie zmeny v užívaní stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Rodinný dom“ na pozemkoch parc.č. 6274 a 6273 v k.ú. Vinohrady, lokalita Koliba - Jaskový rad

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zmena dokončenej líniovej stavby s názvom: „Prekládka linky VN č. 476”, lokalita Koliba – Vtáčnik v Bratislave

Druh:
stavebné povolenie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Pohotovostné skladovacie priestory“, areál spoločnosti RMX, a.s. na ul. Stará Vajnorská 37 v Bratislave, parc.č. 23056/34 a 23056/73 k.ú. Nové Mesto

Druh:
stavebné povolenie
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore