Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Žiadosť o stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k uplatneným námietkam Doc.Dr. Ing.arch. Henriety Moravčíkovej k ÚR - „Polyfunkčný objekt Jolly-Joker na Magurskej ul. v Bratislave“, parc.č. 5750/20

Druh:
žiadosť o stanovisko k námietkam
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Polyfunkčný objekt Jolly-Joker na Magurskej ul. v Bratislave“ na pozemku parc.č. 5750/20 a s prípojkami na inžinierske siete na pozemkoch parc.č. 5750/21, 5750/38, 21655/1 v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady

Druh:
rozhodnutie o prerušení konania o umiestnení stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Nadstavba a prístavba administratívno skladového objektu na Starej Vajnorskej 17/B v Bratislave, parc.č. 2308/2,40,41,42, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby: "FTTH BA, Nové Mesto – Staré Mesto", ktorá je vymedzená do oblastí ulíc: Šancová, Vajnorská, Račianska, Kukučínova

Druh:
územné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Nadstavba bytového domu Varšavská ul.31, Bratislava, parc.č. 13058/1,2 kat. úz. Nové Mesto

Druh:
dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - nadstavba
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore