Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Rodinný dom, 2 B.J., Olivová ul., Bratislava - Kramáre, parc.č. 19399/25 kat. úz. Vinohrady

Druh:
rozhodnutie o umiestnení stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Bytový dom Račianska 18 – rekonštrukcia časti podkrovia, na pozemku parc. č. 11461/1 v k. úz. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudáciou
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zmena v užívaní bytu č. 2, na prízemí bytového domu na Klenovej ul.č.3 v Bratislave

Druh:
oznámenie o začatí kolaudačného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Pohotovostné skladovacie priestory, Stará Vajnorská č. 37, parc.č. 23056/34 , k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu, Matičná ul. č. 3, parc.č. 22565/1 a 22565/2, kat. úz. Nové Mesto

Druh:
dodatočné stavebné povolenie zmeny dokončenej stavby spojené s kolaudačným konaním
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore