Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Povolenie užívania stavebného objektu SO 03 Prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby: "Budova ústredia Slovenskej sporiteľne a.s., Bratislava Tomášikova ul.", líniová stavba.

Druh:
kolaudačné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Gastroentero – hepatologické centrum THALION a Lekáreň APOTEKA“, Tomášikova ul.č. 50/C, Bratislava, par.č. 15111/130, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby spojenom so zmenou stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Telekomunikačná líniová stavba: "Prepojenie sietí FTTH v Bratislave Novom Meste, II. variant" na Kukučínovej, Račianskej a Sliačskej ulici v Bratislave

Druh:
oznámenie o začatí územného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: „Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 na Rožňavskú ul., Bratislava“, k.ú. Nové Mesto a Trnávka

Druh:
rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Bytový dom Vlárska“, Vlárska ul., Bratislava, lokalita Koliba, parc.č. 19470/23, 24, 25, 28, k.ú. Vinohrady

Druh:
upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania proti vydanému stavebnému povoleniu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore