Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová stavba:" Prepojenie sietí FTTH v Bratislave Novom Meste, II. variant " na Kukučínovej, Račianskej a Sliačskej ulici, navrhovateľ: Towercom Infrastructure, a.s.

Druh:
územné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zmena dokončenej stavby: „Bytový dom OBYDICK, Račianska ul. č. 69/A a B, Bratislava, Obchodný priestor č. 9903 – Reštaurácia“, súp. č. 13152, na pozemku parc. č. 11765/3, v k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí kolaudačného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Energetická líniová stavba: „Bratislava, Vajnorská ul. výmena VN káblov - L408, L411, L212, L415, L416, L364, L1103, L1104“, ulice Turbínová a Vajnorská, v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Líniová telekomunikačná stavba:"BA_0273BR_Račianska 2" na pozemku parc. č. 22001/1 v katastrálnom území Nové Mesto, navrhovateľ: Orange Slovensko

Druh:
územné rozhodnutie
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
"Nadstvaba bytového domu" Plzenská ulica č. 4 v Bratislave, p.č. 11314/3 a 11360/3, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí stavebného konania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore