Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Búranie rodinného domu, Pluhová č. 64 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 25.09.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného dom PLUHOVÁ, Pluhová č. 64 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 25.09.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru č. 902 na 9 p. bytového domu so súp. č. 10990 na Račianskom mýte 1/D v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11903/222, 11903/241 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22614/2, k. ú. Nové Mesto, Riazanská ulica v Bratislave 22.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Riazanskej ul. č. 2 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Riazanská 2,4 – Vajnorská 65,67 v Bratislave, súp.č. 675, na pozemku parc.č. 12238/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebytového priestoru č. 22 na 5 p. bytového domu na Bajkalskej ul. č. 5/C v Bratislave so súp. č. 12188, na pozemku parc. č. 15123/182 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2017 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 9 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5667/4, k. ú. Vinohrady, Bárdošová ulica v Bratislave 21.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Milan Kolesník, rok narodenia 1967, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.10.2017 21.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Mierová kolónia“ (ďalej len ÚPNZ) 21.09.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 v bytovom dome na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 20.09.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Max Mauer, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.10.2017 20.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ela Mauer, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.10.2017 20.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mattias Novotný, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.10.2017 19.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rastislav Turcár, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.10.2017 19.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ulica Bárdošova (v úseku od ul. Jeséniova, pozdĺž objektu materskej školy) v termíne od 20.09.2017 - 30.09.2017 19.09.2017 Povolenie
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín a 2 kríkových skupín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5440/4, k. ú. Vinohrady, Limbová ulica v Bratislave 19.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Oprava a zateplenie bytového domu Vajnorská 81,83, Bratislava – Nové Mesto“ so súpisným č. 1324, na pozemkoch parc. č. 12369/1 a 12369/2, v katastrálnom území Nové Mesto 19.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks listnatého stromu rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17082/68 v kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 18.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce na 2 vodovodných prípojkách a na 2 areálových vodovodných rozvodoch - L. Dérera 2, 4, 8, 10 a Guothova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 v Bratislave 18.09.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku parcela registra „C“ KN č. 13278 v kat. ú. Nové Mesto 18.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore