Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 21 drevín rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 18349/3 („záhrady“) a 18349/4 ( „zastavané plochy a nádvoria“) v kat. ú. Vinohrady na Krahulčej ulici 28.03.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Bartoškova 4, Športová 1 v Bratislave“, súp.č. 126 a 118 na pozemkoch parc. č. 11299/4,7 v katastrálnom území Nové Mesto 28.03.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer schválenia nájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1, záhrady o výmere 151 m2, parc. č. 19379/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 a parc. č. 19379/3, záhrady vo výmere 219 m2, ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 39 28.03.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: 2 EKO domy Bratislava Koliba - Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.03.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby: " Dom Varšavská " na Varšavskej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 v katastrálnom území Nové Mesto 27.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom drevín 10 ks stromov rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 19470/26, 19465/8, 19465/43, 19465/44, 22306/30 v kat. ú. Vinohrady v Bratislave 27.03.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemok pozemok registra “C“ KN parc. č. 11285/3 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 263 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaný na LV č. 2382 27.03.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
“Weinberg Residence - dve vily, Koliba - Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 27.03.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ biely rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11492, k. ú. Nové Mesto, na Budyšínskej ulici v Bratislave 27.03.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
ASCOBIT s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 08.04.2017 24.03.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena podkladov pre vydanie rozhodnutia - oznámenie "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - " Bytový dom , Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom drevín rastúcich na pozemku registra “C“ KN, parc.č. 11400/10 k.ú. Nové Mesto 22.03.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rezidencia na Kolibe – zmena stavby pred dokončením, Pod Vachmajstrom v Bratislave, k. ú. Vinohrady 22.03.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: DOM TECHNIKY, Škultétyho 1, zmena v užívaní stavby, Škultétyho 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 21.03.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
QR-Trade, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.04.2017 21.03.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
"RET" spol. s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.04.2017 21.03.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
FREE move,spol. s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.04.2017 21.03.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
PBTechnology s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.04.2017 21.03.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Wahlberg s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.04.2017 21.03.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore