Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer prenajať časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy MŠ Jeséniova na účel umiestnenia 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť euroAWK spol. s r. o. 29.05.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy ZŠ s MŠ Jeséniova na účel umiestnenia 6 ks reklamných panelov (MŠ) a 2 reklamné panely (ZŠ) pre spoločnosť NUBIUM s.r.o. 29.05.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Milan Kolesník, rok narodenia 1967 písomnosť uložená na Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne d MÚ Bratislava - Nové Mesto, do 13.06.2017 29.05.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Peter Seko, rok narodenia 1974 písomnosť uložená na Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne d MÚ Bratislava - Nové Mesto, do 13.06.2017 29.05.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 25.05.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením “Obytný súbor Urban Residence -I. etapa“, Časť stavby: Penziónový dom A.I Stavebný pozemok: parc. č. 11486/7, Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 25.05.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“, na Račianskej ul. č. 47,49,51, na pozemkoch parc. č. 11817/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 24.05.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prístavba a prestavba – areál logistiky BRS a.s., Stará Vajnorská 17, 18 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 24.05.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbeDDHC 004/2017, dátum konania dražby 21.06.2017 o 10:00 hod., miesto konania dražby: Priestory dražobnej spoločnosti Dom ražieb s.r.o., Podzámska 37, Hlohovec 23.05.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Rác, rok narodenia 1952 písomnosť uložená na Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne d MÚ Bratislava - Nové Mesto, do 07.06.2017 23.05.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Kotlár, rok narodenia 1988 písomnosť uložená na Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne d MÚ Bratislava - Nové Mesto, do 07.06.2017 23.05.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Milimeter s.r.o. písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 07.06.2017 23.05.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Začatie územného konania o stavebnej uzávere lokality Nobelova 23.05.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Nadstavba bytového domu, Ovručská ulica č. 2, 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 23.05.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zámer schválenia nájmu predĺžiť Nájomnú zmluvu č. 7/2012 v prospech neziskovej organizácie Súkromná základná škola EISB so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave 23.05.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer schválenia nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/85, k. ú. Nové Mesto ktorý tvorí areál ZŠ s MŠ, Kalinčiakova 12 v Bratislave ; pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 23.05.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 23.05.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Opakované doposlanie oznámenia o začatí územného konania zmeny dokončenej stavby : Názov stavby: „Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ Miesto stavby: na pozemku parc. č.: 5930/14 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.05.2017 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačná chata - novostavba, Pinotová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 23.05.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: RAJ centrum, Limbová ulica č. 1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 23.05.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore