Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Povolenie na účel vybudovania výlezu na strechu bytového domu Legionárska č. 7, 831 04 Bratislava 30.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2962/1, 2778/201, 1411, 1491/4 a 2922 v kat. ú. Dúbravka 29.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 29.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 1048 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382 v prospech nájomcu - spoločnosť ASFAPRA, s.r.o. 28.05.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 25.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019 25.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tabuľky - Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019 25.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava 25.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 25.05.2018 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Ľubica Hlavatá, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.06.2018 24.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Marcel Bodorík, rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.06.2018 24.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lux Real s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Day Work, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adriána Nemochovská, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Igor Rötling, rok narodenia: 1965, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
DMS Control System, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Matúš Latál, rok narodenia: 1979, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.06.2018 18.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks krovitého porastu na pozemku registra „C“ KN parc. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chrasťovej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia - Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks krovitého porastu na pozemku registra „C“ KN parc. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chrasťovej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 22000/14, k. ú. Nové Mesto, na Račianskej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore