Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ulica Vidlicová v Bratislave, MČ Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne: 03. 04. 2018 - 31. 05. 2018 v čase: pondelok - sobota od 08.00 do 16.00 hod. rozsah: v dĺžke 120 m 17.04.2018 Povolenie
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 16.04.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Asanácia stavby Budyšínska 3“ na Budyšínskej ulici č. 3 v Bratislave, súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto 16.04.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Rodinný dom s kaviarňou, SO 02 Oplotenie, SO 03 Terénne a sadové úpravy, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 07 NN prípojka,“ na ul. Sliačska v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 11723/34, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za kasárňou v Bratislave 16.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 6922, k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 16.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„ Zateplenie bytového domu“ na ulici Odborárska 38, 40 v Bratislave, súpis. č. 1281, na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Novostavba RD Pluhová ul.“ Bratislava, k. ú. Nové Mesto 12.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere lokality Horná Mlynská dolina 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia „Sanácia a doplnenie zatepľovacieho systému obvodového plášťa a obnova bytového domu Nobelova 42 - 48A, Bratislava “ na pozemkoch v katastrálnom území Nové Mesto 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie zateplenia severnej steny bytového domu „Bytový dom – UNITAS, Šancová ul. č. 47,49,51, Sanácia a zateplenie obvodového plášťa“, so súp.č. 3570, na pozemku parc.č. 11445, k.ú. Nové Mesto 10.04.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom neurčitého počtu drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13598/1, k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 10.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu „OC Matrix Mall" - Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,E“ UO č. 13670/1 v kat. ú. Nové Mesto, na Magnetovej ulici v Bratislave 05.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, k. ú. Vinohrady v lokalite Kramáre–Jelšova ul., ktoré je vymedzené: zo severu Stromovou ul., z východu Stromovou ul. a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ BNM, zo západu areálom Dérerovej nemocnice 05.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 28 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/18 v k. ú. Vinohrady, na Višňovej ul. v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/2, k. ú. Nové Mesto na Družstevnej ulici v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 drevín rastúcich na pozemku na rohu Sliačskej a Laurotovej ulice, parcela registra „C“ KN č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady 04.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 "Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik" 04.04.2018 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov k pozemku reg. E-KN, parc. č. 13467, katastrálne územie Nové Mesto 28.03.2018 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore