Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Tatiana Balážová, rok narodenia: 1958, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Dušan Horváth, rok narodenia: 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miroslav Borkovič, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.06.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zariadenie sociálnych služieb 15.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Byt č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.05.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby: "BA_Est. Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – preústenie 22kV vedení" v lokalite ulíc – Vajnorská, Turbínová, Magnetová, Bojnická, Nobelova, Račianska v katastrálnych územiach Nové Mesto a Rača v Bratislave 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby “FTTC TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA JESENIOVA2 - 1220BR, BRATISLAVA_SUCHA -1981 BR, optické pripojenie“ , k. ú. Vinohrady 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby FTTH_LIMBOVÁ - 0288BR, BRATISLAVA - Na Revíne - 1279BR, DERERA - 1100BR, PROKOPA VELKEHO - 0010BR, TV JOJ - KOLIBA - 0619BR, KOLIBA - 0192BR, BRATISLAVA - JESENIOVA - 1220BR, BRATISLAVA - SUCHA - 1981BR, optické pripojenie 11.05.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Vančurova v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne od 07 05 2018 - 22.07.2018, v čase pondelok - sobota od 08.00 do 16.00 hod. 09.05.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Odstránenie zvyškov murovaných radových garáží a stavieb garáží, ktorá neslúži svojmu účelu v lokalite Zátišie 09.05.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 70 na Družstevnej ulici č.4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc.č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.05.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks čerešne vtáčej rastúcej na pozemku registra "C" KN p. č. 5384, k. ú. Vinohrady na Ďumbierskej ul. v Bratislave 07.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Orez a výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení NN, k. ú. Nové Mesto – ul. Jurská, plánované práce budú prebiehať v termíne 23.04.2018 – 30.05.2018 07.05.2018 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„BA Stromová NNK“ v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5750/67, 21648/4, 5440/81 a „E“ 5548 v katastrálnom území Vinohrady 07.05.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu č. 6, Vajnorská 7, Bratislava“, v bytovom dome so súpisným č. 1306 na pozemku parc. č. 11361 v kat. území Nové Mesto 07.05.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia - „Rodinný dom – Pluhová 64, Bratislava III.“ na pozemku parc. č. 12818/1 kat. území Nové Mes 07.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla, Bytový dom Pri Starej Prachárni 13-15,“ na ul. Pri Starej Prachárni 13, 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11276/8, katastrálne územie – Nové Mesto 07.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka" na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady, ktorá spočíva v predĺžení doby dočasnosti stavby 07.05.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania "Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 07.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6017 v k. ú. Vinohrady na ul. Cesta na Kamzík v Bratislave 07.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore