Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stavebný objekt SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácia ( ul. V. Tegelhoffa) na pozemku parc. č. 11281/2, 11281/3, 11281/17, 15125, 21956 a 23013/1 v katastrálnom území Nové Mesto 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Prístupová komunikácia, ktorý je súčasťou stavby: “ Obytná zóna Nobelova. “ 04.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania: “Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“ 04.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Renovácia obytného domu na Osadnej ulici č. 9“, so súpisným č. 263, na ulici Osadná 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene“, v nebytovom priestore č. 12-906a na 1. NP bytového domu so súp. č. 1636, na pozemku parc. č. 11924/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. J.C. Hronského č. 20 v Bratislave 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zamietnutie odvolania a potvrdenie Rozhodnutia č. 3342/2017/UKSP/BZDA-R-42 zo dňa 27.11.2017 04.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o podaní námietky voči povoleniu reklamnej stavby pod č. 7344/2018/UKSP/BZDA-ozn. 04.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – Jaskový rad 27.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín – Sliačska ul. 27.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava 27.08.2018 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh Zásad prenajímania nehnuteľného majetku + prílohy 24.08.2018 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh prenajať časti pozemku - Asfapra 24.08.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach 24.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – Česká ul. 24.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti územného plánovania 24.08.2018 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Best Construction spol. s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 06.09.2018 22.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Kamil Pilát, rok narodenia: 1985, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.09.2018 22.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Z&Z com, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 31.08.2018 16.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
BGAME, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 31.08.2018 16.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana PODMANICKÁ, písomnosť uložená po dobu 15 dní: Mestský úrad v Prievidzi, II. poschodie, kancelária č. A 209 v termíne do 31.08.2018 16.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore