Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr. 037/2018, dátum konania dražby 02.05.2019 o 11:00 hod., Miesto konania dražby: v priestoroch Hotela Plus a.s., Bulharská 72, 821 04 Bratislava / konf, miestnosť KLUB/ 28.03.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 11280/32, k. ú. Nové Mesto, na Príkopovej ulici v Bratislave 27.03.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie osobitného zreteľa nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto 26.03.2018 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM 26.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11476/21, k. ú. Nové Mesto a pozemku registra „E“ UO parc. č. 21996/1 k. ú. Nové Mesto na Kominárskej ulici v Bratislave 26.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6718/11 v k. ú. Vinohrady na Hornej Vančurovej ul. v Bratislave 26.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 26.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks líp malolistých, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 18254/8 a 18252/1, k. ú. Vinohrady na Bellovej ul. v Bratislave 23.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Zariadenie sociálnych služieb“ na pozemkoch parc.č. 5780/1, 5780/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5 a 5183/6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 23.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 23.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“ Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia- MP KOVANIA“, nebytová budova a areálové rozvody na pozemkoch parc. č.13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave a parc. č. 23024/6 katastrálne územie Trnávka 23.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer odpredať pozemok registra “C“ KN, v k. ú. Vinohrady - parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 76 m2, ktorý vznikne oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 105 m2, evidovaného na LV č. 3673 23.03.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemok parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m2, ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673 23.03.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
“Novostavba RD Pluhová“, pre RD pozemky parc. č. 12818/1 a 12818/2, pre prípojku NN parc. č. 12830, k. ú. Nové Mesto, Bratislava 23.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 22.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava 22.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava 22.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 140 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13434/4 a 13434/2, k. ú. Nové Mesto, na Podnikovej ulici v Bratislave 22.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018 zo dňa ... 2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ BNM 21.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore