Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu vo veci zrealizovanej nadstavby na streche objektu na Bellovej ul. č. 2/K v Bratislave, k. ú. Vinohrady 07.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru“, v byte č. 2 na 1.poschodí v bytovom dome so súp. č. 1604, na pozemkoch parc. č. 11777/1,2,3,4,5,6,7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej ul. č. 53,55,57,59,61,63,65 – vo vchode č. 57, v Bratislave 07.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Designia, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 21.08.2018 06.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
LARKO, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 21.08.2018 06.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v Bratislave 03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav – výzva na doplnenie podania: „Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7, Bratislava“, týkajúce sa bytového domu so súp. č. 3251, na pozemkoch parc.č. 15671/13,12,11,10, v katastrálnom území Ružinov, v Bratislave 03.08.2018 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Konanie o odstránení stavby – oznámenie: SO-001 Nebytová budova situovaná v nároží ulíc Račianska a Pionierska v Bratislave na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto 03.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18249/20 v k. ú. Vinohrady na Dvanástej ul. v Bratislave 02.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12100/140, k. ú. Nové Mesto na Pionierskej ulici v Bratislave 02.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 02.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 02.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miroslava Lacková, rok narodenia: 1956, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 16.08.2018 01.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Branislav Oravec, písomnosť uložená v meste: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, v termíne do 16.08.2018 01.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Andrea Horvátková, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.08.2018 31.07.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Monika Hudáková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.08.2018 31.07.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, k.ú. Nové Mesto na pozemkoch parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20, 13073/3, 22001/1, 22001/25, 22001/29, 22072/2, 13180/2, 13175/2 reg. „C“ v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v období od 10.07.2018 do 10.11.2018 nemožno rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice, verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslov. stavieb 31.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 15-17, Bratislava“ so súpisným číslom 113, na ulici Kalinčiakova 15-17 v Bratislave, na pozemku s parc. č. 11300/4 v katastrálnom území Nové Mesto 27.07.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Janoškova 4-6, Bratislava“ so súpisným číslom 849, na ulici Janoškova 4-6 v Bratislave, na pozemkoch s parc. č. 12840/1, 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 27.07.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Skalickej ul. č. 6 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Skalická 2,4,6 v Bratislave, súp.č. 1145, na pozemku parc.č. 13179/2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 26.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore