Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 26.09.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na uliciach Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová a Tupého v katastrálnom území Vinohrady 26.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 15 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/2, 12780/1 k. ú. Nové Mesto na ulici Zátišie v Bratislave 26.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na umiestnenie stavby “ Parkovisko SZU Kramáre“ pre budovu pozemok parc. č. 5436/4, pre vodovodnú prípojku pozemok parc. č. 21647/1 Katastrálne územie Vinohrady 24.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Matias Hudák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.10.2016 24.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rastislav Vilina, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.10.2016 24.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zrušenie vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. registra "C" č. 11488, výmera 3080 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382 21.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
ÚSPECH 2000 Beta, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 405. Adresát si môže písomnosť prevziať do 06.10.2018 21.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - ´Domy Kramáre´, na pozemkoch parc. č. 5783/13; 5787/1,3,9,10,11,12,13; 5785/1,2; 5786/3,4,5; 5701/110,122,123; 5798/5,11; 5799/1,2,4; 5800/2 a 5540/12, v k.ú. Vinohrady, na uliciach Jelšová, Uhrová 21.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete (´VEKS´) – Oznámenie: „Modify Unified Radio, Modify eNODE B 1344BR (18199_GEO), 1344BR_Legionárska 23_Bratislava“ 21.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
RKC s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 06.10.2018 21.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ľubomír Sabadoš, rok narodenia: 1956 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.10.2018 21.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru“, v byte č. 2 na 1.poschodí v bytovom dome so súp. č. 1604, na pozemkoch parc. č. 11777/1,2,3,4,5,6,7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej ul. č. 53,55,57,59,61,63,65 – vo vchode č. 57, v Bratislave 21.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve MČ Bratislava-Nové Mesto 20.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní skladového priestoru č.4 v suteréne polyfunkčnej budovy so súp. č.13356 na pozemku parc. č. 23077/10 a 4934/201 v katastrálnom území Nové Mesto, na Starej Vajnorskej 17/E v Bratislave 20.09.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení návrhu na umiestnenie stavby: “Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, na pozemkoch parc. č.: 11427/1, 11427/2, 11427/3 a 11436/9, prípojka NN aj na pozemku parc. č. 11436/2 , k. ú. Nové Mesto 20.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Miroslav Pokorný, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.10.2016 19.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tatiana Čumaková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.10.2018 19.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore