Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu „OC Matrix Mall" - Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,E“ UO č. 13670/1 v kat. ú. Nové Mesto, na Magnetovej ulici v Bratislave 05.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, k. ú. Vinohrady v lokalite Kramáre–Jelšova ul., ktoré je vymedzené: zo severu Stromovou ul., z východu Stromovou ul. a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ BNM, zo západu areálom Dérerovej nemocnice 05.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 28 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/18 v k. ú. Vinohrady, na Višňovej ul. v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11258/2, k. ú. Nové Mesto na Družstevnej ulici v Bratislave 04.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 drevín rastúcich na pozemku na rohu Sliačskej a Laurotovej ulice, parcela registra „C“ KN č. 19229/147 v kat. ú. Vinohrady 04.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 "Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik" 04.04.2018 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov k pozemku reg. E-KN, parc. č. 13467, katastrálne územie Nové Mesto 28.03.2018 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr. 037/2018, dátum konania dražby 02.05.2019 o 11:00 hod., Miesto konania dražby: v priestoroch Hotela Plus a.s., Bulharská 72, 821 04 Bratislava / konf, miestnosť KLUB/ 28.03.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 11280/32, k. ú. Nové Mesto, na Príkopovej ulici v Bratislave 27.03.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie osobitného zreteľa nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto 26.03.2018 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM 26.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11476/21, k. ú. Nové Mesto a pozemku registra „E“ UO parc. č. 21996/1 k. ú. Nové Mesto na Kominárskej ulici v Bratislave 26.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6718/11 v k. ú. Vinohrady na Hornej Vančurovej ul. v Bratislave 26.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 26.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks líp malolistých, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 18254/8 a 18252/1, k. ú. Vinohrady na Bellovej ul. v Bratislave 23.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Zariadenie sociálnych služieb“ na pozemkoch parc.č. 5780/1, 5780/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5 a 5183/6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 23.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č. 5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady 23.03.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 23.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“ Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia- MP KOVANIA“, nebytová budova a areálové rozvody na pozemkoch parc. č.13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave a parc. č. 23024/6 katastrálne územie Trnávka 23.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore