Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom Matúškova – na nároží ulíc Matúškova a Pod strážami na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 6486, 6487 (objekt) a prípojky inžinierskych sietí) a 21675 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.09.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto v prospech manželov: Akad. sochár Juraj Čutek a Viera Čuteková 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ostatné plochy, o výmere 77 m2 ; za účelom zriadenia a užívania 5 parkovacích miest k stavbe nájomcu pre spoločnosť East fund s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 5, Bratislava, IČO: 44 077 43 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto v prospech: Akad. sochár Rastislav Trizma 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18121/3, ostatné plochy o výmere 34 m2, evidovaného na LV č. 3673 ; v prospech: Ing. Vladimíra Zajaca 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh:Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......../2020 zo dňa ............ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 005 nachádzajúcom sa na prízemí administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave 07.09.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA STREDISKA KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 02.09.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Čsl. Parašutistov“ umiestnenej na streche bytového domu a časti strešnej nadstavby so súpisným číslom 211, na ul. Čsl. Parašutistov č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Kyjevská“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1633, na ul. Kyjevská č. 2 a 4 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11796/1 a 11796/2, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 1. etapa“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
V lokalite Železnej studničky bude uskutočnený výrub krovinatých porastov a stromov v blízkosti vedenia vysokého napätia a v jeho ochrannom pásme z dôvodu ohrozovania a sťažovania prevádzky vedenia VN 27.08.2020 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
V lokalite Koziarka bude uskutočnený výrub krovinatých porastov a stromov v blízkosti vedenia vysokého napätia a v jeho ochrannom pásme z dôvodu ohrozovania a sťažovania prevádzky vedenia VN 27.08.2020 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Administratívne budovy - blok A až D a sklady“ v areáli Palma na Račianskej ulici v Bratislave, súpis. č. stavieb 10193 na pozemkoch parc. č. 13203/1, 13207/4 a 13203/6 a stavby súpis. č. 10439 na pozemku parc. č. 13208/22 v k.ú. Nové Mesto 26.08.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 69 ks drevín a 131,5 m2 kríkových skupín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13703/22, 13703/23, 13703/27, k. ú. Nové Mesto, na na rohu ulíc Rožňavská a Magnetová v Bratislave 26.08.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí: „Bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 katastrálne územie Nové Mesto 26.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22699/2, 22699/4, k. ú. Nové Mesto, na Považskej ulici v Bratislave 25.08.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore