Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5998/41 v k. ú. Vinohrady na ul. Cesta na Kamzík v Bratislave 29.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Námietky v stavebnom konaní - Výzva stavebníka na vyjadrenie: „Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 - 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 29.04.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Francúzske okno,“ v byte č. 9, na 4. p. bytového domu so súp. č. 1512, na ul. Račianska č. 41 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11825/2, katastrálne územie – Nové Mesto 29.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 29.04.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN č. 1253/6, 1254/7, 968/1, 15537/12, 15568/38, 1001/2, 15559/1, k. ú. Ružinov v Bratislave 26.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pavol Gregorovič, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Spevnená komunikácia - Cesta z cestných panelov“ v lokalite Koziarka v Bratislave, na pozemku parc.č. 4530, katastrálne územie Vinohrady 24.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 8 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 15140/7, 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 3006, k. ú. Dúbravka a na pozemku registra „C“ KN parc. 1112/1, k. ú. Dúbravka na ulici Pri kríži v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 15 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Do termínu volieb do Európskeho parlamentu sa nesmú meniť názvy ulíc ani číslovanie stavieb 23.04.2019 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava – plynová kotolňa“, v bytovom dome so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 17.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 005 NFŠ Nákupná pasáž – maloobchodné zariadenia viažuce sa na funkciu, služobné byty a malé ubytov. zariadenia cestovného ruchu 17.04.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o. 17.04.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí prerokovania upraveného návrhu Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre 15.04.2019 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí bytového domu na Smikovej 1 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto 12.04.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
PS Bau, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 27.04.2019 12.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe hnuteľných veci, 339 Ex 0060/19, dátum konania dražby 16.04.2019 o 14:00 hod., miesto konania: Elekrárenská ul. 1394/4, Bratislava - skladové priestory povinného 12.04.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa - v úseku od Bajkalskej po Príkopovu ulicu v Bratislave v termíne 09.04.2019 - 25.06.2019 v dĺžke 240 m 11.04.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19400/43 v k. ú. Vinohrady na Vlárskej ul. v Bratislave 10.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore