Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Pavel Rac,písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2017 14.07.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ulica Cádrova v Bratislave, MČ Bratislava - Nové Mesto od 15.07.2017 - 30.09.2017 v čase: od 07.00 - 18.00 hod. a Černicová ul. od 15.07.2017 do 20.08.2017 z dôvodu rekonštrukcie plynovodov 14.07.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI ODDELENIA INVESTÍCIÍ A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 12.07.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI REFERÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 12.07.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCI ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY 12.07.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Obnova fasády bytového domu Vajnorská 1355/38 Bratislava na parcele č. 11289/2 v k.ú. Nové Mesto 12.07.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie spisu - odvolanie " Dom Varšavská " na Varšavskej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 v katastrálnom území Nové Mesto 12.07.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča (Právo voliť a byť volený) 10.07.2017 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením “Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa“- Penziónový dom A.I, na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové Mesto 10.07.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča (Dátum a čas konania volieb) 06.07.2017 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre sociálnu činnosť 30.06.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Nadstavba bytového domu“ na ulici Plzenská č. 4 v Bratislave“, súp.č. 3102, na pozemku parc.č. 11314/3 v katastrálnom území Nové Mesto 29.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby 28.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby 28.06.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby " BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozemkoch parc. č. 4793/1, 22296/2, 4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 28.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Česká 10, Bratislava 28.06.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na povolenie zmeny v užívaní nebytového priestoru na Račianskom mýte 1/D, na pozemkoch parc. č. 11903/222, 11903/241 v katastrálnom území Nové Mesto, na byt 27.06.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady 26.06.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba „BA – OKS - Nové Mesto, Cesta mládeže, TS, NNK“ v objektovej skladbe: SO 01 - NN káblové vedenie a PS 01 - Výmena NN rozvádzača v TS, na ulici Cesta mládeže v Bratislave 22.06.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania - zmena v užívaní nebyt. priestoru 1-06 na 1.p. BD so súp. č. 13587 na pozemku parc. č. 5797/5, 5797/32 a 5797/37 v katastrálnom území Vinohrady, na Stromovej 9/A 22.06.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore