Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu Janoškova 4-6, Bratislava“ so súpisným číslom 849, na ulici Janoškova 4-6 v Bratislave, na pozemkoch s parc. č. 12840/1, 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 27.07.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Skalickej ul. č. 6 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Skalická 2,4,6 v Bratislave, súp.č. 1145, na pozemku parc.č. 13179/2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 26.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11314/2 v k. ú. Nové Mesto na Plzenskej ulici v Bratislave 25.07.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny a 2 ks kríkových skupín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6977 a 6976/1 v k. ú. Vinohrady v parku na Husovej ulici v Bratislave 25.07.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať priestory na II. nadzemnom podlaží v stavbe súp. č. 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/11, k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť BEVANDA s. r. o. 25.07.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11436/1, k. ú. Nové Mesto na Trnavskom mýte v Bratislave 24.07.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 24.07.2018 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie „OC Matrix Mall“ na ulici Magnetová-Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 13628/1,2,3,4,5,6 , 13629, 13630, 13631 a 13632 v k. ú. Nové Mesto 24.07.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie pozemnej stavby nebytovej budovy s názvom “Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia- MP KOVANIA“ na pozemkoch parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 24.07.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Alen Moharic., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 08.08.2018 24.07.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
WMI Creative s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 528. Adresát si môže písomnosť prevziať do 08.08.2018 24.07.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Materská škola“, so súpisným č. 3111, na pozemkoch parc. č. KN „C“ 1363/2, 1363/7, 1363/8, 1363/9 a 1363/14, okres Bratislava II., obec BA – M.č. Ružinov, na nebytový priestor pre školstvo "trieda materskej školy" 23.07.2018 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto 23.07.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie reklamnej stavby – 3 ks jednostranný osvetlený reklamný pútač s plochou (3x) 52,07m2, navrhovaný na streche bytového domu súp. č. 4927 na Krížnej ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave, na pozemku registra „C“-KN parc. č. 10432, k. ú. Nivy 19.07.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Biely kríž“, stavba bytového domu SO 01 bola povolená na pozemkoch parc. č. 13174/3-4, 13174/29, 13174/31-32, 13177/8, inžinierske siete na pozemkoch parc. č. 13174/4, 13174/31, 13145/23, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a 13167/2 v k. ú. Nové Mesto 19.07.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie OÚ Bratislava - zamietnutie odvolania a potvrdenie - Rozhodnutie stavebného úradu číslo konania 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43 zo dňa 27.11.2017 18.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Realizácia kontajnerového stojiska na pozemku parc. č. 11284 v katastrálnom území Nové Mesto o zastavanej ploche 25m2 a výške 2,8m s príjazdom z ulice V. Tegelhoffa v Bratislave 18.07.2018 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie OÚ Bratislava - zamietnutie odvolania a potvrdenie - Rozhodnutie stavebného úradu číslo konania 2090/2018/UKSP/SILJ-11 zo dňa 09.02.2018 18.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 18.07.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka/čku do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok 13.07.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore