Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 13.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Jiskrova 1, 3, Bratislava,“ so súp. č. 5, na ul. Jiskrova č. 1, 3, na pozemkoch parc. č. 10389/1, 10390/1 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 401 – Areálové spevnené plochy“ v rámci stavby „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ v areáli firmy Protetika na Bojnickej ul. 10 v Bratislave na pozemku parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70, katastrálne územie Nové Mesto 13.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekreačný dom“, lokalita Koliba - Vtáčnik, na ulici Sovia, na pozemku parc. č. 18052/32 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výbeorvé konanie na pozíciu odborného pracovníka v našom Domove sv. Jána z Boha 13.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom Biely kríž 12.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lektor nemeckého jazyka v materskej škole 12.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 11.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výmena výťahov bytového domu na Račianskej 79 10.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom Račianska 07.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pozvánka na 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 03.12.2018
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v areáli základnej školy na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave 30.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania: „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Gabriela Viteková, rok narodenia 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.12.2018 30.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Július MAJOR, Rok narodenia 1953, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.12.2018 28.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lukáš Rajtar, Rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.12.2018 28.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti MČ Bratislava-Vajnory o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 82/4 v kat. ú. Vajnory, v areáli Materskej školy na Koniarkovej ul. č. 9 v Bratislave 28.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, na pozemkoch parc. č. CKN 19470/341, 19470/342 v katastrálnom území Vinohrady, na Vlárskej ul. v Bratislave 26.11.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore