Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Referent pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov 13.04.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Administratívny pracovník - správa registratúry na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 12.04.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 12.04.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO 04a Elektrické rozvody NN , ktorý je súčasťou stavby: " Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava " , katastrálne územie Vinohrady 06.04.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“, so súp.č.1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v kat.území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02 Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy 05.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby “BA - Nové Mesto, Frankovská, VNK“ v lokalite ulíc Sliačska a Tupého v Bratislave 05.04.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pracovník podateľne (zastupovanie počas PN) 05.04.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj 03.04.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta pre správu elektronickej registratúry 31.03.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 17 na 5. poschodí na ulici Československých parašutistov 3, 831 03 Bratislava na pozemku parc. č. 11732 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ulici Čsl. Parašutistov 13,15,17,19, 831 01 v Bratislave na pozemku parc. č. 12200/6,7,8,9 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
L.Z.L. 2000, spol. s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 14.04.2017 30.03.2017 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby: „Vstavba kotolne Račianska 43 “ na pozemku parc. č. 11825/3 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy kontajnerového stojiska na pozemku parc. č. 13433/14 v katastrálnom území Nové Mesto 30.03.2017 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti územného plánovania 30.03.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Samostatne stojaca garáž nachádzajúca sa vo dvore bytového domu Novohradská ul. č. 4, súp. č. 18371, na pozemku parc. č. 9654/3, k. ú. Nivy, obec Bratislava, Mestská časť Ružinov, okres Bratislava II 29.03.2017 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby stavby: „Renovácia fasády a balkónov bytového domu “ so súpisným číslom 2671 na Stromovej ul. č. 15-17 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5772 v katastrálnom území Vinohrady 29.03.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Bartoškova 4, Športová 1 v Bratislave“, súp.č. 126 a 118 na pozemkoch parc. č. 11299/4,7 v katastrálnom území Nové Mesto 28.03.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer schválenia nájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19379/1, záhrady o výmere 151 m2, parc. č. 19379/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 a parc. č. 19379/3, záhrady vo výmere 219 m2, ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 39 28.03.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Kuchár/kuchárka do detských jaslí Robotnícka 11 v Bratislave 28.03.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore