Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“ 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie opätovného oznámenie o začatí územného konania stavby „Zariadenie sociálnych služieb“ , pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 18.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: FTTH_BA_KBV_Strážna_GANSBERG_VILY, Strážna ul. v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 12 ks stromov rastúcich na pozemkoch registra „C" KN parc. č. 13440/1, 13440/13, 13440/16, 13440/63, 13440/64, 13440/65, 13440/67, 13440/68 a 13525/11, k.ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. 17.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania „Priestor č. 1-5“, na prízemí bytového domu so súp. č. 1509 na pozemkoch parc. č. 11887/2,3,4 v k.ú. Nové Mesto, na Račianskej ul. č. 29 12.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 2006/2017/SILJ-17 zo dňa 19.09.2017 12.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového komplexu Nová Doba II“, na Vajnorskej ul. č. 48-62 v Bratislave so súpisným č. 1356 na pozemku parc. č. 11285/2 v katastrálnom území Nové Mesto 12.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby " BA_Est-Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – Kabelizácia 22kV vzdušných vedení VN 212 a VN 411" na Ceste mládeže, Kamzík, Laurotová, Neronetová, Horská v katastrálnych územiach Nové Mesto, Vinohrady, Rača v Bratislave 12.01.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá asistenta/pracovníka sekretariátu starostu 12.01.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením stavby: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 5 na prízemí bytového domu so súpisným č.269 na pozemku parc. č. 11564/1 v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej 8 v Bratislave 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Súbor stavieb na ul. Rozvodná v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5643, 5644/1, 5647/23, v katastrálnom území Vinohrady 10.01.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín - 2 ks smrekov obyčajných a 1 ks smreka pichľavého, rastúcich na pozemkoch registra č.p. 6226/1, 6226/2, 6227, k.ú. Vinohrady 09.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11723/34, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za Kasárňou v Bratislave 09.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 09.01.2018 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Sibírska 53-­65 Bratislava“, na Sibírskej ul. č. 53-­65 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“ na Družstevnej ulici č. 4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc. č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bellavita Residence“ bytové domy so 120 bytmi, Tupého ulica Bratislava, na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1,4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15 v katastrálnom území Vinohrady 05.01.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore