Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu Bartoškova 7, Bratislava,“ so súpisným číslom 124, na pozemku parc. č. 11304/5 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o podaní námietky - oprava voči povoleniu rekIamnej stavby stavebníka CEE Development, s.r.o. 17.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy – zobytnenie časti podkrovia na ulici Jiskrovej č. 3 v Bratislave a realizácia výťahu“, v bytovom dome so súpisným č. 5, na pozemkoch parc. č. 10389/1 a 10390/1, a osobného výťahu na pozemku parc.č. 10387/3, v k. ú. Nové Mesto 17.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať stavbu súp. č. 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, pozemok registra „C“ KN parc. č. 13528 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3463 m2, pre SECURA s. r. o., so sídlom Prievozská 37, 821 05 Bratislava, IČO 35 761 253 17.09.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania - SO – 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod), na pozemkoch parc. č. 4875/4, 4875/5, 4875/1, 4875/2, 4881/1, 4884/1 v katastrálnom území Vinohrady 17.09.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
People & Home s.r.o. , písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 528 Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.10.2018 17.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lukáš Rajtar, rok narodenia: 1989 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.10.2018 17.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 14 ks listnatých stromov a 1 ks kríkového porastu, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN č. 15637/26 a 15637/28 v kat. ú. Ružinov, v lokalite detského ihriska na Medzilaboreckej ulici v Bratislave 17.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 15 ks listnatých stromov, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN č. 15568/71, 15568/49, 15637/5, 15632/8, 15641/1, 15288/70, 15288/4, 15641/7, 15638/19, 15638/2 a 15284/4 v kat. ú. Ružinov, Bratislava 17.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 17.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 17.09.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent/ka pre deti do 3 rokov (v detských jasliach) – zastupovanie počas dlhodobej PN 17.09.2018 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19285, k. ú. Vinohrady na Snežienkovej ulici v Bratislave 12.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„ Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome na ulici Plzenská č. 11, Bratislava“ na ulici Plzenská č. 11, súpis. č. 18, na pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto 12.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zamietnutie návrhu umiestnenie stavby: „Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, parc. č. CKN 19470/341, 19470/342; s technickou a dopravnou infraštruktúrou na parc. č. CKN 19470/249, 19470/1, 19470/71, 19470/8, 22306/1, v k. ú. Vinohrady, na Vlárskej ul. 10.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dvojdom Magurská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 10.09.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks jaseňa štíhleho, rastúceho na pozemku reg. "C" KN p.č. 12456/1 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave 10.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Vodovodná prípojka domová a oprava dažďovej kanalizácie“ na stavbe „Nadstavba bytového domu na Pluhovej ul. 12 v Bratislave, na pozemku parc.č. 12437, 12440/1, 12444, 12451, 22050 v katastrálnom území Nové Mesto" 07.09.2018 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 101 – 14 parkovacích miest“ v lokalite Tupého ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 4881/1, 4875/4, 4875/5, katastrálne územie Vinohrady 07.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zamietnutá žiadosť o povolenie stavby s názvom “ Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11309/1, 11309/2, 11309/3 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 07.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore