Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výmena výťahov bytového domu na Račianskej 79 10.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom Račianska 07.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pozvánka na 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 03.12.2018
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v areáli základnej školy na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave 30.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania: „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Gabriela Viteková, rok narodenia 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.12.2018 30.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Július MAJOR, Rok narodenia 1953, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.12.2018 28.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lukáš Rajtar, Rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.12.2018 28.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti MČ Bratislava-Vajnory o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 82/4 v kat. ú. Vajnory, v areáli Materskej školy na Koniarkovej ul. č. 9 v Bratislave 28.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, na pozemkoch parc. č. CKN 19470/341, 19470/342 v katastrálnom území Vinohrady, na Vlárskej ul. v Bratislave 26.11.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome na ulici Plzenská č. 11, Bratislava“ v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11, súpis. č. 18, na pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12221/1v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy Za kasárňou 2 v Bratislave 26.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Štefánia Kovácsová, rok narodenia: 1986, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.12.2018 26.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Gábor, Rok narodenia 1965, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.12.2018 26.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 19 ks drevín a 2ks skupín krov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13636/1 k. ú. Nové Mesto na Turbínovej ulici v Bratislave 23.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO173/18, dátum konania dražby 21.12.2018 o 10.00 hod., Miesto konania dražby: Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II. Bratislavský kraj 23.11.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2 k. ú. Nové Mesto na Českej ulici v Bratislave 23.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 22.11.2018 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore