Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny a 1 m2 porastu rastúcich na pozemku registra „E“ UO parc. č. 12788, k. ú. Nové Mesto v lokalite Pluhovej ul. v Bratislave 26.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Prístavba skladu a oplotenia od železničnej vlečky a od cesty“ v areáli na Turbínovej ul. č. 1 v Bratislave, súp. č. 3479, na pozemku parc. č. 13664/19, 13664/91 v k. ú. Nové Mesto 22.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočne povolené stavebné úpravy v byte č. 36 bytového domu so súp. č. 2 na Legionárskej ul. č. 13 v Bratislave, na pozemku parc. č. 10392/4 v katastrálnom území Nové Mesto 21.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena lehoty na dokončenie stavby – odpoveď: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na bytovom dome so súpisným č. 52, na pozemkoch parc. č. 11404 a 11402, v katastrálnom území Nové Mesto 20.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15123/26 a 15123/117 v k. ú. Nové Mesto, v areáli bývalých tenisových kurtov v Bratislave 20.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 19.02.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava“ so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Miloš Huléni, rok narodenia: 1963, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.03.2019 18.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Ábel, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 526, adresát si môže písomnosť prevziať do 04.03.2019 18.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „INS FTTH BA Odborárska“, na uliciach Odborárska a Nobelova, a pod nespevnenými a spevnenými plochami medzi bytovými domami Odborárska – Trojdomy – Nobelova, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová 9“, na pozemku parc. č. 19470/189 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021 - PRÍJMY a VÝDAVKY, Návrh kapitálových výdavkov na roky 2019-2021 18.02.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 18.02.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
"Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava", SO 04a Elektrické rozvody NN, na pozemkoch parc. č: 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/340 19470/369, 19470/370, 19470/373, 19470/386, 19470/387 a 19470/388 v k. ú. Vinohrady 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO01 Nové NN káblové vedenie, súčasť stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v k. ú. Vinohrady, na ul.Vidlicovej a Ceste na Kamzík 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Račianska 5-7" na pozemku parc. č. 11930/1 a 11930/2 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 15.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 30 ks drevín a 7 ks skupín krov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15138/52, k. ú. Nové Mesto a pozemku registra „C“ KN parc. č. 21949/13, k. ú. Ružinov, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 14.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore