Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Reklamná stavba – 2 ks umiestnené na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A,9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba - 1ks umiestnená na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 101 – 14 parkovacích miest“ v lokalite Tupého ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4881/1, 4875/4, 4875/5 katastrálne územie Vinohrady pri obytnom súbore Park pod Kolibou 28.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Stavebné úpravy v byte č. 17“ na 4. p bytového domu, so súpisným č. 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734 a 11735, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. Čsl. parašutistov č. 3,5,7,9 — vo vchode č. 3, v Bratislave 27.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene PD k vydaniu územného rozhodnutie "INS FITH BA Odborárska" , k. ú. Nové Mesto, Bratislava 27.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 27.09.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 26.09.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na uliciach Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová a Tupého v katastrálnom území Vinohrady 26.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 15 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/2, 12780/1 k. ú. Nové Mesto na ulici Zátišie v Bratislave 26.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na umiestnenie stavby “ Parkovisko SZU Kramáre“ pre budovu pozemok parc. č. 5436/4, pre vodovodnú prípojku pozemok parc. č. 21647/1 Katastrálne územie Vinohrady 24.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie – Nové Mesto 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Matias Hudák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.10.2016 24.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rastislav Vilina, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.10.2016 24.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zrušenie vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. registra "C" č. 11488, výmera 3080 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382 21.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
ÚSPECH 2000 Beta, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 405. Adresát si môže písomnosť prevziať do 06.10.2018 21.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - ´Domy Kramáre´, na pozemkoch parc. č. 5783/13; 5787/1,3,9,10,11,12,13; 5785/1,2; 5786/3,4,5; 5701/110,122,123; 5798/5,11; 5799/1,2,4; 5800/2 a 5540/12, v k.ú. Vinohrady, na uliciach Jelšová, Uhrová 21.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete (´VEKS´) – Oznámenie: „Modify Unified Radio, Modify eNODE B 1344BR (18199_GEO), 1344BR_Legionárska 23_Bratislava“ 21.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
RKC s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 06.10.2018 21.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ľubomír Sabadoš, rok narodenia: 1956 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.10.2018 21.09.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore