Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17093/7 k. ú. Nové Mesto na ulici Stará Vajnorská v Bratislave 11.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6908 k. ú. vinohrady na ulici Na spojke v Bratislave 10.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Rodinný dvojdom - novostavba" na pozemku parc. č. 4791, 4792/2 a 4789/2 v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 10.01.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Statická sanácia bytového domu Klenová 9“, na pozemku parc. č. 19470/189 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.01.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„INS FTTH BA Odborárska“, na ul. Odborárska a Nobelova a pod nespevnenými a spevnenými plochami medzi bytovými domami Odborárska – Trojdomy – Nobelova, na pozemkoch parc. č. KN´C´ 13443/179, KN´C´ 13444/10, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 10.01.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín , rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6 v k. ú. Vinohrady v lokalite Starej Klenovej ul. v Bratislave 10.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7, Bratislava“, týkajúce sa bytového domu so súp. č. 3251, na pozemkoch parc.č. 15671/13,12,11,10, v katastrálnom území Ružinov, v lokalite Ostredky v Bratislave 10.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2019 zo dňa ... ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 09.01.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 5677/2 a 5677/7, k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici 08.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie Vedúceho matričného úradu 21.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania "Obnova bytového domu Legionárska 23 v Bratislave " na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií bytového domu Račianska 81, 83 a 85 " na pozemkoch parc. č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba bytového domu " na Moravskej ul. č. 3 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11424 v katastrálnom území Nové Mes 20.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Nové NN káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, k. ú. Vinohrady, Vidlicová ul. a Cesta na Kamzík v Bratislava 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava " na pozemkoch parc. č: 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/340 19470/369, 19470/370, 19470/373, 19470/386, 19470/387 a 19470/388 v katastrálnom území Vinohrady 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Račianska 5-7" na pozemku parc. č. 11930/1 a 11930/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Kamila Morávková, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 624, adresát si môže písomnosť prevziať do 047.01.2019 20.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o úprave podkladov žiadosti o stavebné povolenie „ Rekonštrukcia bytu č. 8 s prístavbou dvoch balkónov“ Bytový dom Škultétyho 2, 4, na pozemku parc. č. 11364, k. ú. Nové Mesto 20.12.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prístavba a rekonštrukcia kancelárií - dodatočné povolenie stavby, Turbínová 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.12.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúceho hospodárskeho a finančného oddelenia 19.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore