Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania – zrušenie termínu: „stomatologické ambulancie“, v priestoroch č. B-R105A, B-R105B na 1. nadzemnom podlaží Obytného súboru Urban Residence 26.03.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vytvorenie 2ks nových prevetrávacích a presvetľovacích okenných otvorov z kuchyne a WC do vertikálneho svetlíka“ v byte č. 15, vo vchode C, na 5. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1, na ul. Legionárska č. 1 v Bratislave 26.03.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamný pútač navrhovaný na streche bytového domu súp. č. 4927 v blízkosti cestnej komunikácie na Krížnej ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave, na pozemku registra „C“ - KN parc. č. 10432, katastrálne územie Nivy 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prestrešenie terasy v byte č. 83“ v Polyfunkčnom bytovom dome Kramáre so súpisným číslom 13051, na ul. Stromová č. 54/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 5750/81, v katastrálnom území Vinohrady 26.03.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Hrdličkova č. 34 – stavebné úpravy“, súp. č. 2611, na pozemkoch parc. č. 5413/3 a 5413/6, v kat. úz. Vinohrady, na Hrdličkovej ul. č. 32, 34, vo vchode č. 34, v Bratislave 20.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č . 12082/1, v k.ú. Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulice v Bratislave, 20.03.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie rozhodnutia: „Multifunkčný komplex Za stanicou“ v Bratislave, na pozemku parc.č. 15115/11, :/12, :/18, :/21, 15102/3, :/7-14, k.ú. Nové Mesto v Bratislave 03.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 2“ Vajnorská parc.č. 21968/2 a Trnavské mýto parc.č. 11436/1, 10 a 18 v katastrálnom území Nové Mesto 03.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmeny v užívaní stavby nebytových obchodných priestorov na „stomatologické ambulancie“, v priestoroch č. B-R105A, B-R105B Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom B na Račianskej ulici č. 26E, 26F v Bratislave. 03.03.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 0174 Predĺženie Kalinčiakovej ulice“ v rámci stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“ na ulici V. Tegelhoffa 4, v Bratislave, na pozemku parc. č. 11279/5, 11281/16, /17, /28, /35, 15140/9, /80, /81, 23013/1 03.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie lehoty na predloženie dokladov k stavbe „Bytový dom- UNITAS, Šancová 55- 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“ so súp. č. 3569, na pozemkoch parc. č. 11442 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.02.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 15115/41, LV č.2382, a na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, k. ú. Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 24.02.2020 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 24.02.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Rodinné domy Vinohradis,“ na pozemkoch parc. č. 4864/9,4864/8, 4863/4, 4863/3, 4863/2, 4863/5, 4863/1, 4861/5, 4861/1, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4860/5, 4860/6, 4860/7, 4860/4, 4865/1 v k. ú. Vinohrady 19.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“– SO 13 Úprava križovatky Račianska-Skalická, „SO-13.A.1 Stavebné úpravy v križovatke-Priechody pre peších“, na pozemkoch parc. č. 22072/2, 13180/2, 22001/25, k.ú. Nové Mesto 19.02.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: “Multifunkčný komplex Za stanicou“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Montáž plynového kotla pre byt č. 39“ v byte č. 39, na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži 17 v Bratislave, súpis. č. 1149, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto 06.02.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska – SO 010 Spevnené plochy a komunikácie“- samostatné objekty : SO 010A Komunikácie a parkoviská, SO 010B Chodníky a SO 010C Cyklotrasa, na pozemkoch parc. č. 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20, k.ú. Nové Mesto 06.02.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Sibírska 46 a 48“ na ulici Sibírska 46 a 48 v Bratislave, súpis. č. 1617 na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11779/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 06.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na Šancovej 102, súpisné číslo 3562, na pozemku parc. č. 10399/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.02.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore