Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Určenie opatrovníka neznámemu vlastníkovi stavby garáže na Pluhovej ulici, parc.č 12480, k.ú. Nové Mesto

Druh:
rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Gastroentero – hepatologické centrum THALION a Lekáreň APOTEKA“, Tomášikova ul. c. 50/ C, Bratislava, parc.č. 15111/130 k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí kolaudačného konania na zmenu časti dokončenej stavby so zámerom zmeny v užívaní stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zmena časti dokončenej stavby bytového domu - vstavba 2 bytov do podkrovia na Kalinčiakovej ul.č. 11 v Bratislave, parc.č 11274 a 11263/2, k.ú. Nové Mesto

Druh:
upovedomenie účastníkov konania o doplnení časti projektovej dokumentácie v prebiehajúcom územnom a stavebnom konaní
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Stavebné úpravy, prestavba a prístavba záhradného domu, Záhradkárska osada Koliba – Vtáčnik, Bratislava, parc.č. 18052/108 k.ú. Vinohrady

Druh:
oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
„Multifunkčný komplex Za stanicou“ v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 15115/11, :/12,:/18,:/21, 15102/3, :/7,:/8,:/9,:/10,:/11,:/12,:/13,:/14, k.ú. Nové Mesto

Druh:
územné rozhodnutie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore