Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu Budyšínska 6 v Bratislave,“ parc. č. 11557 v katastrálnom území Nové Mesto 23.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytových domov, Stromová 19-21 a 23-25" so súpisným číslom 2673, 2675 a 2676 umiestenej na pozemku parc. č. 5722 a 5718/1, v katastrálnom území Vinohrady 20.04.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné povolenie s kolaudačným rozhodnutím „Rekonštrukcia bytu č. 24“ na 4. p. v bytovom dome na Trnavskej ul. č. 23 v Bratislave, na pozemku parc.č. 11276/23 v k.ú. Nové Mesto 20.04.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania „Dva rodinné domy“, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové mesto na Gavlovičovej ul. č. 2 v Bratislave 20.04.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 08 Komunikácie a spevnené plochy a SO – 09 Rekonštrukcia a úprava chodníka “ na Sliačskej ulici v Bratislave, k. ú. Vinohrady, v rámci stavby „Rodinný dom s kaviarňou na Sliačskej ulici v Bratislave" 18.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Obnova bytového domu NOVÁ DOBA III“ so súp.č. 1358, na pozemku parc. č. 15123/2 v k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej č. 80-96 v Bratislave. 18.04.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby „Obnova bytového domu“, na Račianskej ul. č. 111,113,115 v Bratislave so súp. č. 1534 na pozemkoch parc. č. 13178/2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 18.04.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom- Pluhová 64, Bratislava III.“, so súp. č. 975, na pozemkoch parc. č. 12817/4 v katastrálnom území Nové Mesto 18.04.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 16.04.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Asanácia stavby Budyšínska 3“ na Budyšínskej ulici č. 3 v Bratislave, súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto 16.04.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Rodinný dom s kaviarňou, SO 02 Oplotenie, SO 03 Terénne a sadové úpravy, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 07 NN prípojka,“ na ul. Sliačska v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Zateplenie bytového domu“ na ulici Odborárska 38, 40 v Bratislave, súpis. č. 1281, na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Novostavba RD Pluhová ul.“ Bratislava, k. ú. Nové Mesto 12.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere lokality Horná Mlynská dolina 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia „Sanácia a doplnenie zatepľovacieho systému obvodového plášťa a obnova bytového domu Nobelova 42 - 48A, Bratislava “ na pozemkoch v katastrálnom území Nové Mesto 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie zateplenia severnej steny bytového domu „Bytový dom – UNITAS, Šancová ul. č. 47,49,51, Sanácia a zateplenie obvodového plášťa“, so súp.č. 3570, na pozemku parc.č. 11445, k.ú. Nové Mesto 10.04.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu „OC Matrix Mall" - Magnetová - Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, k. ú. Vinohrady v lokalite Kramáre–Jelšova ul., ktoré je vymedzené: zo severu Stromovou ul., z východu Stromovou ul. a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ BNM, zo západu areálom Dérerovej nemocnice 05.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 "Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik" 04.04.2018 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov k pozemku reg. E-KN, parc. č. 13467, katastrálne územie Nové Mesto 28.03.2018 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore