Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Kolaudačné rozhodnutie Račianska SPP rekonštrukcia plynovodov UO00108 B2 09.11.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie štítovej steny bytového domu“ na ulici Vajnorská 26, 28, 30, súpisné číslo 1351, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 11304/2, 11304/3 a 11304/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom “ FTTH BA KBV Podniková Bratislava“ 09.11.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 NN káblové vedenie“ v rámci stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, na pozemkoch parc. č. 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/71, 6712/72, 6712/166-183 6712/187, 6712/205, katastrálne územie Vinohrady 04.11.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Česká 8, Bratislava“ so súpisným číslom 110, na Českej ulici č.8 v Bratislave, na pozemku parc.č. 11308/2, k. ú. Nové Mesto 04.11.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním: „Park Pod Kolibou – Stavebné úpravy v podzemnej garáži – vybudovanie deliacej priečky medzi parkovacími státiami P75 a P76“ , ul. Pod Vtáčnikom, k. ú. Vinohrady 03.11.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„B3RCN BA_Račianska 93, optická prípojka pre O2“ na ulici Račianska č. 93, na pozemku reg. „E“ KN parc. č. 12159/2, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 12142/225 a 12142/4, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.10.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK“ ako líniová stavba pre miestny rozvod elektriny a ochranné pásmo na pozemkoch , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 28.10.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 63, Vajnorská 98e, Bratislava“ na pozemku parc. č. 15123/82, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 26.10.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Úprava distribučného rozvodu NN Jaskov rad, Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 6352/9, 6352/10, 6352/8, 6352/11,21668/3, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 26.10.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Komplexná obnova bytového domu Jiskrova 1, 3, Bratislava“ so súpis. č. 5, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 10389/1 a 10390/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.10.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o proteste prokurátora: „Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky a oplotenie na pozemkoch parcelné č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 4789/2, 4789/3 a 4793/9 , k. ú. Vinohrady 26.10.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Vajnorská 27,29,31, Sadová 1, Mestská 2,4,6 a Tehelná 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.10.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„RD Husova“ na Husovej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6962, 6963, 6964 v katastrálnom území Vinohrady 17.10.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Rekonštrukcia rozvodu VN, SO 02 Distribučné rozvody NN, PS 01 Transformovňa 22/0,42 kV“ na pozemkoch parc. č. reg „C“ 6506/120, /90, /119, /121, /133, 21675/1, 7244/1 a 7244/2, parc. č. reg „E“ 6506, 21675, katastrálne územie Vinohrady 14.10.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere “Krahulčia“ v k. ú. Vinohrady 13.10.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom “FTTH_BA_KBV_Riazanská“, k. ú. Nové Mesto 13.10.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: „Stavebné úpravy bytu č.46, na 4. poschodí“ bytového domu na ulici Piešťanská 7, na pozemku p. č. 11796/5, k. ú. Nové Mesto 11.10.2022 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zásah do nosného muriva“ Šancová 88/13, číslo bytu 13, na 5 poschodí, k. ú. Nové Mesto 11.10.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zásah do nosnej steny“ Riazanská 54, číslo bytu 18, na 4 poschodí, k. ú. Nové Mesto 11.10.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore