Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Základňová stanica LTE a GSM BA_BKR_A“ - na streche existujúcej polyfunkčnej budovy so súpisným číslom 1572, na ul. Račianska č. 72, na pozemku parc. č. 13196/8, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM siete BA_VJN_B“ - na streche bytového domu so súpisným číslom 3062, na ul. Budyšínska č. 20, na pozemku parc. č. 11505, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM siete BA_JEL_A“ - na streche bytového domu so súpisným číslom 2870, na ul. Jelšová č. 9, na pozemku parc. č. 5489/1, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 a v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 25.02.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí nového prejednania návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto Bratislava 24.02.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul." v Bratislave na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 24.02.2021 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inžinierske stavby SO07 vodovodná prípojka a SO11 požiarna nádrž na pozemkoch parc. č.13525/1, 13440/65,13440/16, 13525/11 a 13440/68 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavba je časťou stavby s názvom “SANOM – neurorehabilitačná klinika“ 23.02.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahov a obnova bytového domu“ na Račianskej ulici č. 79 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12142/2, katastrálne územie Nové Mesto 19.02.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na Bardošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929 v katastrálnom území Vinohrady 17.02.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „ Dovybavenie rodinného domu – garážový prístrešok“ na ulici Malagova 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4466/17 v katastrálnom území Vinohrady 17.02.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Tylova 17,19 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 13677/6 katastrálne územie Nové Mesto 16.02.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nebytový priestor č. 902“ v suteréne bytového domu na Vajnorskej ul. 27, Bratislava, súpisné číslo 244, zapísaný na LV č. 3104, na pozemku parc. č. 11570, LV 5047, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.02.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt „SO 701 Vnútroareálové komunikácie, napojenie vjazdu - výjazdu“ v rámci stavby „Polyfunkčný objekt Tomášikova – Bratislava – Nové Mesto“, na pozemkoch parc. č. 15115/7, 23022/2, 23021, 15115/111, k. ú. Nové Mesto 16.02.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby rodinného domu s názvom „Rodinný dom a oplotenie“ na pozemku parc. č. 4690/3, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 08.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby - BA_Nové Mesto, Jaskový rad, NNK, SO 01 NN káblové vedenie na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 21,668/3 – Jaskový rad, k. ú. Vinohrady 08.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 05.02.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o povolení užívať stavbu: „Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave, 02.02.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_Za kasarnou_1171BR v katastrálnom území Nové Mesto v lokalite Za kasárňou, Vajnorská, Junácka v Bratislave 01.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania: „Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 6688/1, /10, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, prípojka NN aj na pozemku registra C KN 21678 , k. ú. Vinohrady 01.02.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ napojenie na Lopúchovú ulicu v Bratislave v rámci stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, na pozemku parc. č. 6712/49, 6712/169, 6712/173, 6712/187, katastrálne územie Vinohrady 29.01.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore