Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
15.01.2024 -

Občania Slovenskej republiky si v roku 2024 budú voliť novú hlavu štátu. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nadchádzajúcich volieb.

Kedy sa konajú voľby Prezidenta SR 2024?

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 23. marca 2024. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod.. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. apríla 2024.

Kandidáti pre voľby Prezidenta Slovenskej republiky

 

Kto môže voliť vo voľbách Prezidenta SR 2024?

Na voľbe prezidenta Slovenskej republiky sa môžu zúčastniť občania a občianky Slovenskej republiky, ktorí a ktoré najneskôr v deň volieb dosiahli vek 18 rokov.

Viac informácií:
Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

 

Čo potrebujem pri voľbe Prezidenta SR?

Volič sa vo volebnej miestnosti pred voľbou preukáže platným občianskym preukazom. Pokiaľ mu alebo jej bol vydaný prenosný hlasovací preukaz, odovzdá ho okrskovej volebnej komisii. Občania SR, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt, sa preukážu slovenským cestovným dokladom spolu s čestným prehlásením o trvalom pobyte v cudzine, ktorý nájdu TU.

Viac informácií:
Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine 

 

Kde môžem voliť?

Miestny úrad prišiel začiatkom roka 2024 so zmenou volebných okrskov a k nim prislúchajúcich volebných miestností. Najbližšie sa úprava prejaví už počas prezidentských volieb, s obsahom volieb nesúvisí. Aktuálny zoznam volebných okrskov si obyvatelia môžu skontrolovať aj na interaktívnej mape (dostupná aj na spodku stránky). Informáciu o príslušnom volebnom okrsku a adrese volebnej miestnosti nájdete aj v Oznámení o dátume a čase konania volieb, ktoré bude distribuované do poštových schránok domácností od 12. februára.

Vo voľbách prezidenta SR nie je možné voliť poštou.

Zoznam okrskov a k nim prislúchajúcich miestností

 

Mám záujem o prenosny hlasovací preukaz

Občan, ktorý sa nebude v deň volieb nachádzať v mieste trvalého bydliska, sa môže na voľbe prezidenta SR zúčastniť, ak má vopred vydaný prenosný hlasovací preukaz. O jeho vydanie môže požiadať e-mailom na podatelna@banm.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo, adresu, na ktorý má miestny úrad hlasovací preukaz zaslať, a informáciu, či hlasovací preukaz občan žiada vydať pre 1. alebo 2. kolo volieb, prípadne obe (odporúčame). Hlasovancie preukazy začne úrad vydávať od 7. februára 2024.

Písomnú žiadosť o prenosný hlasovací preukaz je potrebné doručiť najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb, t.j. do 4. marca 2024 pre 1. kolo volieb a do 14. marca 2024 pre 2. kolo. Po týchto termínoch sa budú prenosné preukazy vystavovať len na počkanie, keď sa žiadateľ/žiadateľka dostaví osobne (alebo so splnomocnením) do námietkovej kancelárie miestneho úradu.

Viac informácií
Vydávanie hlasovacieho preukazu
Žiadosť o vydanie prenosného hlasovacieho preukazu 

 

Mám záujem o prenosnú volebnú schránku

Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo ich blízki môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. O prenosnú volebnú schránku je možné požiadať vopred e-mailom na podatelna@banm.sk alebo telefonicky na číslach 02/49 253 214 alebo 02/49 253 408, a tiež v deň konania volieb osobne u príslušnej okrskovej volebnej komisie.

 

Registrujte sa za člena/členku Okrskovej volebnej komisie

Pomôžte nám s organizáciou volieb prezidenta SR 2024. Prihlásiť sa môžete TU.
 

Ďalšie dôležité odkazy

Rozhodnutie o vyhlásení volieb zo dňa 8. januára 2024
Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie viac informácii nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?p24-info2. Oznámenia doručte na podatelna@banm.sk alebo poštou na MiÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava.


   


Vytvorené: 26.02.2024 20:24, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore