Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vydávanie voličského preukazu

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a  chcú sa zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. 
Služba sa poskytuje v zmysle § 46 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, a referendum.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie preukazu:
  • SLUŽBA, KTORÚ PREVÁDZKUJE MAGISTRÁT HL. MESTA JE  Z TECHNICKÝCH PRÍČIN NEFUNKČNÁ DO ODVOLANIA  Elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 46 ods.4) cez elektronickú službu Vydávanie voličského preukazu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou svojej eID karty)
  • Osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (§ 46 ods.2)
  • V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mestskej časti Bratislava-Nové Mesto najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 46 ods.3)
  • Elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (§ 46 ods.4) na mailovú adresu podatelna@banm.sk
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Nové Mesto doručí hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz sa zasiela doporučene do vlastných rúk.
Hlasovací preukaz môže prevziať aj iná osoba. V tom prípade volič v žiadosti uvedie jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.
Služba nie je spoplatnená.
 
Legislatíva: 
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

kancelária č. 16/prízemie
telefón: 02/49 253 331


Vytvorené: 29.09.2017 07:54, webman
Hore
Hore
Hore