Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vydávanie voličského preukazu

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a  chcú sa zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR. 
Služba sa poskytuje v zmysle § 46 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, a referendum.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie preukazu: Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská časť Bratislava-Nové Mesto doručí hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz sa zasiela doporučene do vlastných rúk.
Hlasovací preukaz môže prevziať aj iná osoba. V tom prípade volič v žiadosti uvedie jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.
Služba nie je spoplatnená.
 
Legislatíva: 
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

kancelária č. 16/prízemie
telefón: 02/49 253 331


Vytvorené: 29.09.2017 07:54, webman