Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 3102, na ul. Plzenská č. 4 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11314/3, v katastrálnom území Nové Mesto 19.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: „Oporný múr“ na Pyrenejskej ul.11 v Bratislave na pozemku parc.č. 18200/2, 18201/6, katastrálne územie Vinohrady 18.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_PLA ZS a RR bod Bratislava, PLATAN, obmena pasívnych antén a modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu, vchod č. 5, blok A, na ul. Bajkalská č. 5 v Bratislave 18.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Stará Vajnorská-RS BA Pekná cesta, 2.SC“ na uliciach Pri Starom Mýte, Stará Vajnorská, Bojnícka a Záhradkárska oblasť 17.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania – predĺženie platnosti stavebného povolenia: „Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc.č. 13628/1, /2, /3, /4, /5, /6, 13629, 13630, 13631, 13632, k.ú. Nové Mesto 17.08.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Odovzdávacia stanica tepla OST 869 Piešťanská 7“ pri objekte bytového domu so súpisným č. 1639, na ulici Piešťanská č. 7, na pozemkoch parc. č. 11796/5 a 11796/6, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
D_BA_Guthause, líniová stavba – optické pripojenie na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13077/3, 13077/12, 13077/13, 13114/1 a 22001/1 – LV nezaložený, reg. E-KN parc.č. 22001/1 – LV 5567, 13089 – LV 5719, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 06.08.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5643, 5644/1 a 5647/23 (objekt), 5620/11 (dobudovanie chodníka), 21656 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady 06.08.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie zmeny v užívaní stavby NP, ktorý sa nachádza na 1.NP BD na Šancovej ulici č. 59-63, na pozemku parc. č. 11439 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, bez stavebných úprav, navrhovaný účel užívania je „kaderníctvo“ 05.08.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Parkovacie miesta Odborárska ulica“ na Odborárskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13443/162-169, 13443/228, 13443/229, 13443/225, 13443/226, katastrálne územie Nové Mesto 03.08.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému územnému rozhodnutiu: Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava - na Podnikovej ulici, k. ú. Nové Mesto 31.07.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na Šuňavcovej ulici č. 1 – 3, súpisné číslo 1659, na pozemkoch parc. č. 11828/5, 11828/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 29.07.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístrešok kontajnerového stojiska“ na pozemku parcely registra „E“ č. 12164 k bytovému domu so súpisným číslom 1528 – Račianska 87-91, umiestnenému na pozemkoch parc. č. 12160, 12163 a 12168 na Račianskej ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.07.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom FTTH_BA KBV_ Letná Residence na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 11738/2, 11738/5 a 22022/23 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.07.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„3 radové rodinné domy A,B,C“ na Tupého ulici v Bratislave, k. ú. Vinohrady 24.07.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.07.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru v byte č. 2, Sibírska 57, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11777/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7 bytový dom so súp. č. 1604, Sibírska ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 23.07.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom FTTH_BA KBV_Biely Kríž, KBV Nové Vinice na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13181/2, 13145/23, 13145/120 a 13174/31, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 22.07.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebyt. obch. priestorov č. B-R105A a B-R105B na 1. nadzemnom podlaží Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom B na Račianskej ulici č. 26F, na na nový účel „stomatologické ambulancie“ 21.07.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 11135/2019/UKSP/VORE-123 o povolení stavby „Obnova BD Royova 22“ na pozemkoch parc. č. 5467/7 a 5467/28 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.07.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore