Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referendum 2023: Žiadosť o voľbu poštou z cudziny treba doručiť do 2. decembra

Referendum 2023: Žiadosť o voľbu poštou z cudziny treba doručiť do 2. decembra
14.11.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejňuje kontaktnú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase januárového referenda budú zdržiavať mimo jej územia:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
ul. Junácka č. 1
832 91 BRATISLAVA

e-mail: podatelna@banm.sk

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého pobytu v SR (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ),
d) adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme. Adresu je potrebné uvádzať v tvare, ako sa bežne používa pri písaní obálok v krajine doručenia.

Žiadosť píšte, prosím, čitateľne veľkými písmenami. Lehota na doručenie žiadostí o voľbu poštou z cudziny je do 2. decembra 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ďalšie informácie o referende nájdete na stránke: https://www.banm.sk/referendum-21-januara-2023/


Vytvorené: 14.11.2022 11:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore