Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referendum 21. januára 2023

Referendum 21. januára 2023
08.11.2022 -

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

 

Informácie pre voliča:

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v slovenskom jazyku (PDF, 279 kB)

Zoznam volebných okrskov a k nim prislúchajúcich volebných miestností

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Mapa volebných miestností, kde si môžete podľa adresy vyhľadať číslo volebného okrsku a miestnosť, kam pôjdete hlasovať

Oznam - vydávanie hlasovacieho preukazu pre referendum

Kontakt – žiadosť o prenosnú hlasovaciu schránku

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21.januára 2023Delegovanie do volebných komisií:

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)Vytvorené: 20.01.2023 09:23, webman
Hore
Hore
Hore