Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nová cyklotrasa Zátišie. Otázky a odpovede

Nová cyklotrasa Zátišie. Otázky a odpovede
02.12.2019 - Nedávno sme vás informovali o vyznačení novej cyklotrasy na Zátiší, ktorá prepája prepája Vajnorskú a Račiansku ulicu. Reakcie zainteresovaných občanov a občianok boli rozdielne – počnúc obavami o parkovanie pre starších a zraniteľných obyvateľov, pokračujúc obvineniami z populizmu a kolaborácie so súkromným investorom, končiac prejavmi vďaky a podpory.
Radi by sme sa k tejto téme vrátili a pokúsili sa odpovedať na niektoré podnety, ktoré sa v príspevkoch a e-mailoch objavovali najčastejšie:
1) vyznačená cyklotrasa vlastne nie je cyklotrasou;
2) po predmetnom (jednosmernom) úseku ste jazdili dlhé roky úspešne aj bez tejto trasy;
3) ste obeťou diskriminácie, pretože vás cyklotrasa pripravila o miesto, kde zvyknete parkovať;
4) mali sme budovať alebo vyznačiť úplne inú cyklotrasu.

Poďme teda postupne:
1) Cyklotrasa je trasa pre cyklistov vyznačená v teréne. Môže byť vedená po chodníku pre cyklistov, po vozovke alebo vo vyhradenom jazdnom pruhu. Napríklad EuroVelo je sieť európskych cyklotrás, ktoré nie sú značené po celej dĺžke a napriek tomu vedú z jedného konca Európy na druhý. Rovnako v našom prípade je v teréne vyznačený úsek cyklotrasy hlavného mestského cyklistického okruhu číslo 5, ktorej vedenie je určené v územnom pláne a územnom genereli dopravy Bratislavy.
2) To, že ste pri jazde bicyklom dlhé roky porušovali pravidlá cestnej premávky, nie je dostatočný argument pre zachovanie tohto stavu. Naším cieľom je pritiahnuť nových, často menej skúsených cyklistov, ktorí neradi porušujú dopravné predpisy napríklad jazdou v protismere v automobilovej jednosmerke. Porušovanie predpisov na dennej báze vytvára nesprávny návyk dopravného správania, ktorý vedie k ignorovaniu dopravných predpisov ako takých a z toho plynúcim nebezpečným situáciám. Minimálnym benefitom vyznačenej cyklotrasy je neporušovanie dopravných predpisov v obidvoch protismerkách, čo je z pohľadu výchovy cyklistov drobný, ale dôležitý detail.
3) Cyklotrasa ako taká vás o parkovacie miesta nepripravila. Parkovaniu na (konkrétnom) chodníku bránia ustanovenia zákona o cestnej premávke (zanechanie minimálnej šírky chodníka 1,5 m) bez ohľadu na to, či tu cyklotrasa vyznačená je alebo nie je. Primárna funkcia pozemnej komunikácie je dynamická doprava, na statickú dopravu sú určené parkoviská, garáže a iné odstavné plochy. Chodníky sú zároveň určené na pešiu dopravu a odstavené autá by nemali brániť ostatným občanom vo využívaní verejného priestoru.
4) Budovanie (a značenie) cyklotrás vychádza z prijatých strategických dokumentov, v tomto prípade ide o územný plán Bratislavy, územný generel dopravy a Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktoré nájdete na webe magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Mestská časť má zároveň doplňujúcu Koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá dopĺňa a spresňuje sieť nadradených mestských cyklotrás o miestne cyklotrasy mestskej časti. Kompetencie mestských častí sa vzťahujú na správu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy, a preto nemôžeme budovať cyklotrasy napríklad na Vajnorskej alebo Račianskej. Tieto spadajú do správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Konkrétna cyklotrasa vychádzala z dopravných prieskumov ako nadštandardne využívaná, zároveň boli komunikácie, po ktorých vedie, v správe mestskej časti, preto sme pristúpili k jej vyznačeniu. Ďalšie budú, dúfajme, nasledovať.
Často sa budujú zdanlivo bezvýznamné úseky cyklistických trás. Zároveň treba povedať, že viditeľný výsledok nezodpovedá množstvu práce na príprave, povoľovaní, schvaľovaní a realizácii, čo nás neteší. Avšak frekvencia využívania a počet cyklistov neustále rastie. V nasledujúcich rokoch bude potrebné výrazným spôsobom prehodnotiť náš vzťah k životnému prostrediu a regulácia automobilovej dopravy – statickej či dynamickej – bude len jeden z nástrojov, ako pretvoriť naše mestá, štvrte a susedstvá na udržateľné a životaschopné.

Tím Kancelárie pre participáciu verejnosti

(Článok vyšiel v Hlase Nového Mesta č. 12/2019: www.banm.sk/data/att/12143.pdf)
 


Vytvorené: 02.12.2019 15:17, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore