Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta oddelenia sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta oddelenia sociálnych služieb
03.11.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent oddelenia sociálnych služieb
Miesto výkonu práce: oddelenie sociálnych služieb Miestny úrad, Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky: v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požadované vzdelanie:  min. VŠ I. humanitného smeru
Ďalšie   požiadavky:
 • precíznosť, prosociálny a empatický prístup
 • prax príbuzná k danej agende  vítaná
Náplň práce:
 • komplexne spracovávanie agendy  v zmysle príslušných ustanovení  zákona č.417/2013 v znení neskorších predpisov,  v súlade so Štatútom hl. mesta  SR v znení dodatkov
 • spracovávanie  návrhov na poskytnutie jednorazových finančných výpomoci v súlade s platnými zásadami a ich  predkladanie  na rokovanie komisie sociálnych vecí
 • komplexne poskytovanie jednorazových  finančných výpomoci podľa platných Zásad MČ BA NM  - zabezpečovanie konkrétnej realizácie podujatí s tým súvisiacich
 • administratívne spracovanie agendy súvisiace s poskytovaním pomoci v Sociálnej výdajni
 • spolupráca  a poskytovanie súčinnosti orgánom  štátnej správy, obciam v procese riešenia problematiky nepriaznivých životných situácii klientov
 • poradenská a metodická činnosť
 • sledovanie čerpanie finančných prostriedkov rozpočtovaných na príslušné činnosti; príprava návrhov potreby finančných prostriedkov a vyhodnocovanie čerpania rozpočtu v danej agende
 • aktívna účasť na akciách organizovaných oddelením  sociálnych služieb
 • aktualizácia, príprava a spracovanie materiálov
 • komplexné  zabezpečovanie administratívneho chodu oddelenia v interných elektronických systémoch
Termín nástupu: november 2017/dohodou
 
Žiadosti na zaradenie do výberového konania spolu so životopisom  zaslať  do 13.11.2017  na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 03.11.2017 09:53, webman
Hore
Hore
Hore