Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zvyšujeme finančné prostriedky na dieťa v školách a škôlkach

Zvyšujeme finančné prostriedky na dieťa v školách a škôlkach
08.02.2024 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytne vyššie finančné prostriedky materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Oznámením o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa od januára zvyšujú príspevky o 22 percent pre materské školy a o 31 percent pre školské kluby detí. Celkovo je na tento účel vyčlenených 4 788 000 eur z rozpočtu mestskej časti.

Výška dotácií bola naposledy upravená Všeobecným záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 13. septembra 2022 s platnosťou od 1. januára 2023. Po novom, výška finančných prostriedkov na dieťa v materskej školy je navýšená z 2400 eur na 2933 eur, čo predstavuje až 22 percentné navýšenie oproti minulému roku. V tomto roku sa finančné prostriedky, tzv. dotácie na žiaka školského klubu detí navýšil z 490 eur na 645 a ide o takmer 32 percentné navýšenie. Mestská časť bude v tomto roku prispievať na školské stravovania sumou 193 eur na dieťa.

Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto sa za posledné dva roky dočkali významnej pozornosti zriaďovateľa. Okrem realizovaných investičných akcií do nových priestorov, čo povedie k navýšeniu kapacity pre nové deti, miestny úrad pripravuje ďalšie investičné aktivity na zvýšenie kvality vo vzdelávaní novomestských detí. „Našou povinnosťou je hľadať možnosti, ktorými budeme kontinuálne vytvárať dobré podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v našich škôlkach a školách. Som preto rád, že sme mohli pristúpiť k maximálnemu navýšeniu finančných prostriedkov pre školy a školy a samotné školy si určia ako s financiami naložia,“ uvádza starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Aktuálne platné oznámenie o výške finančných prostriedkov vyšlo v zmysle novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorej je povinnosťou mestskej časti do konca januára príslušného kalendárneho roka oznámiť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok z príjmov obce podľa osobitného predpisu a určiť deň v mesiaci, do ktorého bude mesačne tieto finančné prostriedky poskytovať.

 Vytvorené: 09.02.2024 14:41, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore