Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zmena stavby pred dokončením

Čo vybavíte

Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje  primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

Čo potrebujete 
  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
  • Dokladovanie iného ako vlastníckeho práva k dotknutým parcelám ak sa zmenil oproti vydanému stavebnému povoleniu
  • 2 x  Projektová dokumentácia stavby s vyznačením navrhovaných  zmien a situácia osadenia stavby M 1:200.  PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
  • Plná moc (ak sa dá žiadateľ zastupovať)
  • Vyjadrenia dotknutých orgánov vo väzbe na navrhované zmeny (napr. Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy,  Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, cestného správneho orgánu pri  zmene pripojenia na komunikáciu ...)
  • Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu - na spevnené plochy a parkoviská      30,00
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám - na spevnené plochy a parkoviská      50,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane    100,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    200,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane    800,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 € 

1 000,00  
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk
– oddelenie územného konania a stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie


Vytvorené: 27.01.2012 13:52, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore