Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
04.12.2023 - Davies s.r.o., Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 50 855 042 ako osoba poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
 
V Y Z Ý V A
 
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti ZSD, v lokalite Sliačska ul. na orezanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať orez stromov a iných porastov je 16.12.2023

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné realizovať orez drevín podľa zákona 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny a dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť ZSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie orezu stromov a iných porastov, spoločnosť ZSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná orez stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
 
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


Vytvorené: 04.12.2023 17:05, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore