Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom sociálno-prevádzkovej budovy v parku Jama

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom sociálno-prevádzkovej budovy v parku Jama
17.09.2021 -

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  v zastúpení starostom Mgr. Rudolfom Kusým

podľa ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovením § 7 ods. 3 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, ustanovením § 4 zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a v súlade s uznesením č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto  

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú súťaž

na predloženie najvhodnejšieho návrhu k uzavretiu nájomnej zmluvy k prenajatiu:

  • stavby so súpisným číslom 7768 postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5148, katastrálne územie Nové Mesto
  • pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46 zastavané plochy a nádvorie, výmera 591 m2 , okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5148, katastrálne územie Nové Mesto
  • pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/57 zastavané plochy a nádvorie, výmera 26 m2 , okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Nové Mesto (ďalej v texte  len „OVS“).

Súťažné podmienky OVS je možné:

  1. si vyzdvihnúť osobne na adrese:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka č. 1, 832 91 Bratislava na III. poschodie č. dverí 317 – oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

alebo

je možné si ich stiahnuť na webovej stránke mestskej časti Bratislava–Nové Mesto: https://www.banm.sk/stavba-so-supisnym-cislom-7768-postavena-na-pozemkoch-registra-c-kn-parc-c-1128046-a-parc-c-1128057-okres-bratislava-iii-obec-ba-mc-nove-mesto-list-vlastnictva-cislo-5148-katastralne-uzemie-nove-mesto/

Účel nájmu: Zrekonštruované zariadenie bude poskytovať služby sociálnej starostlivosti.

Nájomné:
Minimálna výška nájomného:

a)  16 200,00 eur/ročne za predmet nájmu (a viac, a to podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov);  

b)  investície do predmetu nájmu vo výške navrhovanej navrhovateľmi nad rámec ročného nájomného v zmysle písm. a) tohto bodu, a to podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov.

Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú – 20 rokov s opciou na ďalších 20 rokov

Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami (podmienky účasti v OVS) je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v termíne do 30.09.2021 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:              

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – sociálno-prevádzková budova v parku JAMA   
 NEOTVÁRAŤ!“

Adresa pre doručovanie návrhov:        
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky uvedenej na prezenčnej pečiatke podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.

Návrhy podané po vyššie uvedenom termíne a čase nebudú zaradené do OVS.

 Vytvorené: 20.09.2021 15:46, webman
Hore
Hore
Hore