Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/(ky) Základnej školy s materskou školou, sídlom Cádrova 23, 831 01 Bratislava

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/(ky) Základnej školy s materskou školou, sídlom Cádrova 23, 831 01 Bratislava
29.01.2024 -

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/(ky) Základnej školy s materskou školou, sídlom Cádrova 23, 831 01 Bratislava

s predpokladaným nástupom po úspešnom ukončení výberového konania 01.04.2024

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • na výkon pracovnej činnosti v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná pred výberovým konaním čestným prehlásením o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Po výberovom konaní odpisom RT,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
 • osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Microsoft – Word, Excel, Internet, Powerpoint).

 

Zoznam požadovaných dokumentov uchádzačov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • vyplnený osobný dotazník,
 • overené    kópie    dokladov    o dosiahnutom    stupni    vzdelania,                 preukazujúce          splnenie kvalifikačných predpokladov,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (v rozsahu najviac 3 strany),
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude pozostávať z platovej tarify (minimálne 1161,50 €.), príplatku za riadenie, osobného príplatku a príplatku za profesijný rozvoj. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je príslušná rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať poštou na adresu Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, referát personalistiky a miezd, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto označenej „VK - riaditeľ ZŠ s MŠ – Cádrova 23, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“ do 23. februára 2024 do 12,00 hod.

 

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené na www.banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk alebo na email personalne@banm.sk. V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť písomnú žiadosť a ďalšie požadované dokumenty (podpísané) aj v listinnej podobe zástupcovi zriaďovateľa, ktorý je členom výberovej komisie a to najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.         

 

Stručný popis Základnej školy s materskou školou Cádrova:

Nachádza sa v svahovitom prostredí Kramárov v areáli s niekoľkými ihriskami a množstvom zelene. Vďaka rekonštrukcie má škola modernú budovu s novými triedami a s modernizovanou jedálňou s kuchyňou. Vo svojom vzdelávacom programe školy sa podporuje výučba cudzích jazykov. Pozornosť sa venuje aj rozvoju digitálnych zručností. Veľký význam škola prikladá taktiež rozvoju pohybových zručností svojich žiakov. Súčasťou základnej školy sú aj dve alokované pracoviská materskej školy. Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu, čo prispieva k posilneniu sebavedomia dieťaťa. Poslaním našej materskej školy je podpora komunikačných schopností detí. Cieľom je aktivizovať rozvoj všetkých schopností nielen počiatočného čítania a písania, ale aj počúvania, hovorenia a myslenia s ich využitím v reálnom živote pre komunikovanie, získavanie informácií, rozvoj poznania a zábavu.Posledná aktualizácia: 29.01.2024 14:49
Hore
Hore
Hore