Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ S MŠ Odborárska 2

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ S MŠ  Odborárska 2
23.09.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Odborárska 2, 831 02 BRATISLAVA,
s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2022

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
- splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- kópie osvedčení o ďalšom vzdelávaní,
- doklad o absolvovaní prvej atestácie,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- potvrdenie lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany).

Ponúkaný plat:
- v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosti s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ, Odborárska - neotvárať“ žiadame doručiť do 17. októbra 2022, na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka l, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


Vytvorené: 23.09.2022 10:22, webman
Hore
Hore
Hore