Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 12.NP FITOUT FEDORS GROUP 05.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na Svätovojtešskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 22517/1, 22517/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, zmena PH na Polyfunkčný objekt B10“, miesto: Škultétyho, Račianska ulica, Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov: 1 ks reklamnej stavby bez označenia, s reklamnou plochou s odkazom na LUBICA,s.r.o., na pozemku reg. E-KN, parc. č. 4770/1, k. ú. Nové Mesto, v zeleni pri chodníku ul. Cesta na Senec pri odbočke ul. Stará Vajnorská 29.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom " Bytový dom, Pod strážami ", na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94, k. ú. Vinohrady v Bratislave 28.07.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 22566/1 a 22566/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Matičnej č.4 v Bratislave 26.07.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMAŠÍKOVA ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“, Stavebné objekty: SO 202, SO 501, SO 501.1, na ulici Tomášikova v Bratislave, na pozemku parc. č. 15115/7 a pozemku E-KN parc. č. 15115/3 v k. ú. Nové Mesto v Bratislava 22.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 138 na 10.posch., v bytovom dome na ulici Ladislava Dérera, súpisné číslo 2750, na pozemku parc. č. 6091/12 a 6091/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vonkajšie zasklenie balkónového priestoru“, ktoré je súčasťou bytu č. 22 na 6. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1519, na ul. Račianska č. 63, na pozemkoch parc. č. 11794/2 a 11794/3, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13, v katastrálnom území Nové Mesto 14.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Dolný Slanec - stavebné objekty SO205 - predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 - miestna komunikácia smer Horská-Račianska ul., k. ú. Rača v Bratislave 14.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 269 na 3.posch.(podľa LV 4423), v bytovom dome na ulici Guothova, súpisné číslo 2758, na pozemku parc. č. 6090/2 a 6090/3 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 13.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na ul. Zátišie, pri odbočke na Halašovu ul. v Bratislave, na pozemku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, parc.č. 12780/17, katastrálne územie Nové Mesto 12.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“, ktorý je súčasťou bytu č. 56 na 6. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1625, na ul. Mikovíniho č. 15, na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 10.3 prípojka NN“ v rámci stavby rodinných domov „Projekt Jeséniova – átriové domy“ na uliciach Hlavná, Štvrtá, Jeséniova, na pozemkoch parc. č. 21680, 21685, 21691 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ K r a h u l č i a “, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 06.07.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM BA_RAM_A“ nachádzajúca sa na streche existujúceho bytového domu so súpisným číslom 1548, na ul. Račianska č. 2, na pozemku parc. č. 11458/1, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 06.07.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 11436/1, katastrálne územie Nové Mesto. 01.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 13330/1, katastrálne územie Nové Mesto, pri obratisku električiek Gaštanový Hájik, pri chodníku na Račianskej ul. v Bratislave 01.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore