Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

16.06.2022 -
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov, výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií. Do zisťovania bolo vybraných viac ako 490 obcí.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022.
V tomto období budú vybrané domácnosti oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. č.: 02/69250 410 - Mgr. Roman Schieber, vedúci oddelenia.


Vytvorené: 16.06.2022 11:34, webman
Hore
Hore
Hore