Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Školský obvod

Podľa § 8 ods. 3 a 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov si žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, do ktorého podľa trvalého bydliska patrí, ak sa zákonní zástupcovia žiaka (rodičia) nerozhodnú inak. Žiak si môže plniť povinnú školskú dochádzku aj mimo školského obvodu, pokiaľ ho riaditeľ školy, v ktorej bol na zápise, príjme. Na základe § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa si môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ danej školy prijme. Nakoľko pri zápise do základnej školy rodičia nemajú istotu, že ich dieťa bude prijaté do nespádovej školy (napr. pre nedostatočnú kapacitu), odporúčame dieťa zapísať aj do spádovej školy, aby s dieťaťom riaditeľ spádovej školy „počítal“.
V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na tzv. kmeňovú základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska. ​​​​​​​
​​​​​​​
 


Vytvorené: 12.02.2020 07:41, webman
Hore
Hore
Hore