Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Informácie

Vymedzenie školských obvodov jednotlivých základných škôl (určených ulicami)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2015 zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/2014 zo dňa 12.12.2014


Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2015, zo dňa 15. decembra 2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2017, zo dňa 12. decembra 2017, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie o zápise detí do základnej školy pre školský rok 2017/2018
Kontaktné údaje ZŠ s MŠ

Stav detí v MŠ k 15.9.2016 školský rok 2016/2017
Stav žiakov v ZŠ k 15.9.2016 školský rok 2016/2017
Vývoj počtu žiakov a počtu tried v ZŠ v rokoch 1995 -2016
Testovanie 5. ročník 
Testovanie 9. ročník
Koncepčný zámer škôl
Prázdniny 2016/2017
Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin v roku 2017
Počet zapísaných detí do ZŠ pre školský rok 2017/2018
Zoznam metodikov
Záverečné správy

Vytvorené: 01.02.2010 16:17,
Hore
Hore
Hore