Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Informácie

Vymedzenie školských obvodov jednotlivých základných škôl (určených ulicami)

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2015, zo dňa 15. decembra 2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2018 zo dňa 12.06.2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Kontaktné údaje ZŠ s MŠ
Stav detí v MŠ k 15.9.2019 školský rok 2019/2020
Stav žiakov v ZŠ k 15.9.2019 školský rok 2019/2020
Zápis detí do ZŠ pre školský rok 2019/2020
Vývoj počtu žiakov a počtu tried v ZŠ v rokoch 1995 -2018
Prázdniny v školskom roku 2018/2019
Testovanie 5. ročník 
Testovanie 9. ročník
Koncepčný zámer škôl
Zoznam metodikov
Záverečné správy
Výberové konanie






 


Vytvorené: 01.02.2010 16:17,