Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sčítavame sa pre seba! Pretože chceme lepšie cesty, MHD, viac parkovacích miest, škôlok

Sčítavame sa pre seba! Pretože chceme lepšie cesty, MHD, viac parkovacích miest, škôlok
01.02.2021 - Už v polovici februára odštartuje proces sčítania obyvateľov, najvýznamnejšieho, ale aj najnáročnejšieho štatistického zisťovania. Uskutočňuje sa v celej Európskej únii a jeho výsledky budú dôležitým podkladom pre plánovanie a rozhodovanie v mnohých oblastiach. Na otázky Hlasu Nového Mesta odpovedala PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR.

Prečo je také dôležité sčítať sa? Aj keď ide o zákonnú povinnosť, mnohí obyvatelia váhajú. Mohli by ste vysvetliť význam takéhoto štatistického zisťovania?
Sčítanie je o každom z nás a pre každého. Údaje využije nielen vláda, ale slúžia pre potreby rôznych komunít (menšín, veriacich, sluchovo postihnutých, detí, seniorov, mladých rodín). Sčítavame sa pre seba. Pretože chceme lepšie cesty, kapacitne vyváženú mestskú hromadnú dopravu, viac parkovacích miest, chceme mať škôlky na miestach, kde žijú mladé rodiny, penzióny a stacionáre pre dôchodcov tam, kde žije viac staršieho obyvateľstva. Chceme mať efektívne nastavené počty lôžok v nemocniciach. Okrem toho, ak máme radi ekologické spôsoby dopravy, chceme cyklotrasy a trasy pre kolobežky. Aj o tomto dokážeme rozhodnúť, keď sa sčítame a pravdivo odpovieme na otázky, ktoré obsahuje elektronický formulár. Navyše nás to nezaťaží, vyplnenie otázok nezaberie viac ako 10 minút! Môžeme sa sčítať elektronicky, v pohodlí domova, kedykoľvek počas šiestich týždňov. Nikto nás neruší, nevstupuje do našej komfortnej zóny. A dnes je dôležitý aj fakt, že sa nemusíme báť nákazy. Nikto sa nepýta na príjem, majetok a ani iné otázky, ktoré by človeka zaťažovali. Odpovedáme na otázky, ktoré prispejú k rozvoju SR. V roku 2022 sa chystá veľká reforma samosprávy a každý z nás môže prispieť k tomu, že bude na desaťročia urobená kvalitne a nám sa bude v meste či obci dobre žiť.

Aká je história sčítania obyvateľov?
Moderné sčítanie obyvateľstva, približne v podobe ako ju poznáme dnes, má na našom území viac než storočnú tradíciu. Historicky je však staršie. Ľudia sa sčítavali už v stredoveku a údaje o počte obyvateľov nachádzame v historických zdrojoch v rôznych podobách. Ako sa menila doba, menili sa aj otázky a forma zberu údajov. Spoločnou črtou všetkých doterajších sčítaní bolo, že zber údajov realizovali osoby, ktoré poznáme ako sčítacích komisárov. V roku 2021 nás po stáročiach čaká na našom území novinka – sčítame sa plne elektronicky, uprednostňujeme samosčítanie pred asistovaným sčítaním a odpovedáme len na otázky, ktoré nie sú v iných zdrojoch.

Čo sa oproti minulým sčítaniam zmenilo? Pribudli nové otázky?
Významnou zmenou je okrem elektronickej formy využitie administratívnych zdrojov údajov. Vďaka tomu, že si vieme určité informácie dohľadať, je elektronický formulár výrazne kratší a obsahuje len 13 - 16 otázok. Takáto forma je bezpečnejšia, rýchlejšia a samozrejme ekologickejšia. Elektronický formulár obsahuje okruhy otázok, ako sú pobyt obyvateľa, spôsob a frekvencia dopravy do školy a zamestnania, rodina, vzdelanie, zamestnanie a sebadeklaratórne otázky o národnosti a náboženskom vyznaní. Odpoveďou na otázku, ako sa dopravujeme do práce, pomôžeme napríklad zlepšeniu mestskej hromadnej dopravy, posilneniu vlakového či autobusového spojenia alebo budovaniu nových ciest. Podobne je to aj s odpoveďou na otázku o súčasnom pobyte. Napríklad už pri sčítaní domov a bytov zistil starosta obce Dunajská Lužná, že tu žije o 4000 obyvateľov viac ako si uvádza trvalý pobyt. Keďže máme cesty aj dopravu nastavenú na počet obyvateľov s trvalým pobytom, logicky vzniká dopravný kolaps, lebo do práce z Lužnej cestuje o 4000 ľudí viac ako oficiálne očakávame. Preto je veľmi podstatné otázky vyplniť. Odpoveď každého obyvateľa môže prispieť k pozitívnej zmene.

V minulosti sa ľudia odmietali vyjadriť napríklad o svojej viere, prípadne majetkových pomeroch. Prečo je pre štát dôležité poznať takéto ukazovatele?
V sčítaní obyvateľov v roku 2021 nenájdete žiadne otázky týkajúce sa príjmu a majetku obyvateľov. Náboženské vyznanie je otázka, ktorá bola zisťovaná v modernom sčítaní na našom území, t. j. pri cenzoch v rokoch 1921 a 1930, a po odmlke sa do formuláru vrátila pri sčítaní v roku 1991. Aktuálne zistené výsledky môžu napomôcť pri monitorovaní účinnosti legislatívy, ale aj pri nastavení financovania v tejto oblasti. Napríklad aj diskusia o odluke cirkví od štátu by nemala objektívny podklad, keby sa obyvatelia nevyjadrili k otázke náboženského vyznania. Samozrejme elektronický formulár umožňuje uviesť odpoveď „bez náboženského vyznania“ a tým vyjadriť svoj postoj demokraticky aj takto.

Čo sa stane, ak občan niektoré otázky nezodpovie, resp. odmietne odpovedať?
Vyplnenie všetkých otázok vo formulári je v zmysle zákona o sčítaní povinné. Ale aj keď obyvateľ na niektorú otázku neodpovie, bude započítaný do celkového počtu obyvateľov.

Nemôže sa stať, že vyplnené údaje budú zneužité? Ako je zabezpečená ochrana a bezpečnosť osobných informácií?
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je ochrana osobných údajov obyvateľov prioritou a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolené a poučené.

Ako dlho pripravuje štatistický úrad sčítanie a ako tento proces prebieha?
Prvé prípravy na SODB 2021 začali už koncom roka 2016, kedy sme zisťovali, aké údaje môžeme získať bez účasti obyvateľov. Identifikovali sme príslušné zdroje, analyzovali ich a hodnotili ich vhodnosť pre účel sčítania. Tak, ako pokračovali práce na príprave, narastal aj počet expertov zodpovedných za jeho prípravu a realizáciu. Tím sa rozšíril a k expertom na „centrále“ v Bratislave sa pridali regionálni experti, ktorí dnes zabezpečujú intenzívnu komunikáciu s obcami a mestami, aktuálne pri realizácii sčítania domov a bytov a pri príprave sčítania obyvateľov. Poskytujeme metodickú a odbornú podporu nielen našim partnerom v samospráve, ale aj špecifickým komunitám. Dá sa povedať, že Štatistický úrad SR žije v rokoch 2020 a 2021 hlavne projektom SODB 2021.

Čo sa stane so spracovanými výsledkami – komu ich štatistický úrad postupuje a akým účelom slúžia?
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, ktoré sa uskutočňujú pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a príslušné nariadenie EÚ. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné štatistické zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Otázky týkajúce sa občianstva, národnosti, materinského jazyka a náboženstva prinesú aktuálne údaje o štruktúre, ktoré sa využijú pre implementácii príslušných zákonov, ako sú napr. tabuľový zákon, zákon o jazyku národnostných menšín a podobne.

Zhovárala sa Jana Škutková
Snímka: archív Ľ.I.

Článok vyšiel v januárovom/februárovom vydaní Hlasu Nového Mesta, jeho elektronickú verziu nájdete tu: https://www.banm.sk/data/att/13766.pdf


Vytvorené: 01.02.2021 16:22, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore