Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referát organizačný a evidencie obyvateľstva

Referát organizačný


Ing. Libuše Jamnická 
kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 233
e-mail: libuse.jamnicka@banm.sk

Eva Tomeček Ghata 
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 214
e-mail: eva.tomecek@banm.sk

Marta Štefánková 
kancelária č. 405/4. poschodie
telefón: 02/49 253 408
e-mail: marta.stefankova@banm.sk
 

Evidencia obyvateľov

Milada  Riegl - referent evidencie obyvateľstva
Renáta Tóthová - referent evidencie obyvateľstva
kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

Na úseku evidencie obyvateľov:

  • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
  • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
  • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
  • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
  • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.
Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt

 
Sadzobník správnych poplatkoch 
- Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5,00
   

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.


Vytvorené: 03.01.2024 13:18, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore