Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prechodný pobyt

Čo vybavíte
 
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa dočasne zdržiava – a trvá viac ako 90 dní (maximálne 5 rokov). Je to tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní.
Občan nahlási ohlasovni miestneho úradu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Po jeho skončení – ak má trvať ďalej – je povinný nahlásiť prechodný pobyt opäť. Ak ukončí občan prechodný pobyt skôr, ako bola ohlásená doba, musí to oznámiť.
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže prechodný pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.

Čo potrebujete
 • Platný občiansky preukaz.
 • Občan, ktorý trvalo žije v zahraničí, predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR.
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - originál.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
  a) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  b) ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu (overenú notárom) uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  c) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov a) a b),
  d) vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Správny poplatok (v eurách)*:

Vydanie potvrdenia o pobyte 5,00

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Milada  Riegl – referent, agenda evidencie obyvateľov, ohlasovňa
Renáta Tóthová – referent, agenda evidencie obyvateľov, ohlasovňa
kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk
 


Vytvorené: 11.01.2012 10:04, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore