Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Poznáte všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch?

19.11.2018 - Odvoz odpadu a nakladanie s odpadmi sa v Bratislave riadi VZN č. 4/2016, v zmysle ktorého postupuje aj mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Jeho nedávna novelizácia priniesla niekoľko zmien.

1. Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, môžu požiadať o kompostér
Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti treba priložiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka pozemku. Náklady sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Distribúciu kompostérov zabezpečí spoločnosť OLO. Na podporu správneho kompostovania pripravuje magistrát projekt s názvom „Podpora komunitného kompostovania“, v rámci ktorého bude poskytovať odbornú, technickú pomoc a poradenstvo.

2. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo 240 l hnedej zbernej nádoby na BIO odpad zo záhrad
Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240 l. Odvoz bio odpadu z hnedých nádob zabezpečuje spoločnosť OLO raz za 14 dní, sezónne, od marca do novembra. Tie rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120 l, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240 l. Náklady sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. Úprava v triedení odpadu
Do kontajnera modrej farby patria noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky, listy, pohľadnice. Nepatria sem znečistený, mokrý a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité papierové vreckovky a utierky.
Do kontajnera zelenej farby patria neznečistené sklenené fľaše a obaly, sklenené poháre, sklenené črepy a vázy. Nepatria sem znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo.
Do kontajnera žltej farby patria neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny. Nepatria sem znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb), guma, kabelky, molitan, polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie.
Do kompostéra na bio odpad zo záhrad patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatrí sem bio odpad z domácnosti a kuchyne živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy.
Do čierneho kontajnera na zmesový odpad patrí zvyšok komunálneho odpadu po vytriedení, bio odpad z domácnosti a kuchyne, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky. Nepatrí sem neznečistený papier, plast, sklo, bio odpad zo záhrad a zelene, kamene, zemina, uhynuté zvieratá, objemný odpad, stavebný odpad, horúci popol, horľavý a výbušný odpad, nebezpečný odpad.

(red)


Vytvorené: 20.11.2018 13:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore