Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet na rok 2020

Nové Mesto má vyrovnaný rozpočet na rok 2020
04.02.2020 - Bratislavské Nové Mesto bude aj v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom – s takmer 27 miliónmi eur. Počíta s tým rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020, ktorý dnes schválilo jej miestne zastupiteľstvo.
Jedným z kľúčových projektov tohto roka je rozbehnutie parkovacej politiky v lokalite Tehelného poľa a jeho okolia, kde zastupiteľstvo vyčlenilo zhruba 330 tisíc eur na vybudovanie systému rezidenčného parkovania. Zlepšiť by sa malo parkovanie aj v lokalite Dimitrovka, kde na vybudovanie nových parkovacích miest na Nobelovej ulici pôjde vyše 115 tisíc eur.
Rozpočet odráža našu dohodu so školami a škôlkami, aby na deti išlo tento rok výrazne viac peňazí, než v predchádzajúcom období,“ zdôraznil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Bežné príjmy na tento rok predstavujú 23,3 milióna eur a výdavky 23,2 milióna eur. Kapitálové výdavky sú naplánované v objeme 3,6 milióna eur. V bežných výdavkoch už tradičnej ide najviac peňazí na vzdelávanie – na chod škôl, spolu 11,4 milióna eur. V kapitálových výdavkoch je tento rok najviac peňazí vyčlenených na sociálne zabezpečenie (1,2 milióna), kde mestská časť plánuje vybudovať zariadenie pre seniorov na Kalinčiakovej ulici pri parku Jama a Centrum včasnej intervencie na Makovického ulici.
V predloženom návrhu na rok 2020 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako aj niektorých rozpočtových organizácií,“ vysvetlila vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto Iveta Paracková. V súlade s tým mestská časť hospodári bez dlhov a ani v tomto roku nemá v pláne sa zadlžovať.
Všetky základné a materské školy v Novom Meste prešli za posledné roky výraznou rekonštrukciou. Aj tento rok plánuje mestská časť investovať do ich obnovy a zlepšovania podmienok pre deti i pedagógov. Na rekonštrukciu ďalších škôl a predškolských zariadení, vrátane jedální a školských ihrísk vyčlenila mestská časť 570 tisíc eur – Základná škola na Kalinčiakovej ulici napríklad dostane nové rozvody a bude prepojená na nový zdroj zásobovania teplom, v škole na Odborárskej sa počíta s rozšírením kapacít, keďže dlhodobo zápasí s nedostatkom priestorov pre veľký počet žiakov.
Príspevková organizácia mestskej časti EKO-podnik VPS, ktorá zabezpečuje letnú a zimnú údržbu ciest, chodníkov, detských ihrísk či areálu Kuchajda, dostane na fungovanie príspevok vo výške 3,5 milióna eur.
Na výstavbu a opravy miestnych komunikácií, vrátane cyklociest, je určených 3,7milióna eur. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty a cyklochodníky. Tento rok je naplánovaná rekonštrukcia športoviska na Jelšovej a na Ladzianskeho, pripravuje sa dokumentácia na rekonštrukciu športoviska Školak klubu na Riazanskej. Úprava a obnova čaká park na Bellovej, rozbehnúť by sa malo vybudovanie parku na Vlárskej. Mestská časť rozbieha revitalizáciu lokality Snežienka, kde je na odstránenie chátrajúceho torza bývalej reštaurácie vyčlenených 200 tisíc eur.
Takmer sto tisíc eur je určených na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a na príspevky pri narodení dieťaťa. Na prevádzku ôsmich denných centier seniorov, komunitného centra na Ovručskej a sociálnej výdajne je vyčlenených 221 tisíc eur, na opatrovateľskú službu pôjde viac ako 310 tisíc eur. Na podporu aktivít neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré o to v priebehu roka môžu požiadať, je v rozpočte vyčlenená čiastka 65 tisíc eur. Súčasťou rozpočtu Nového Mesta je aj participatívny rozpočet, v rámci ktorého môžu o použití časti prostriedkov rozhodovať priamo občania. Na realizáciu občianskych projektov, ako aj na investičné akcie participatívneho rozpočtu je vyčlenených viac ako 52 tisíc eur.


Vytvorené: 04.02.2020 14:27, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore